Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Informatīvie materiāli - Liepājas pilsētas teritorijas plānojums

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums

Liepājas pilsētas Būvvalde informē, ka jaunais Liepājas pilsētas teritorijas plānojums ir stājies spēkā 2012.gada 1.martā. Liepājas pilsētas Dome 2012.gada 16.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.74 “Par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu” ar kuru apstiprināti saistošie noteikumi Nr.8 “PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU”.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīti par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas Domes lēmumi par pašvaldības teritorijas plānojuma, grozījumu pašvaldības teritorijas plānojumā un detālplānojumu izstrādi un apstiprināšanu.Lēmums par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu apskatāms šeit (pdf 2.9MB) .

Teritorijas plānojuma izstrādātājs ir SIA „Grupa93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, www.grupa93.lv


Ar apstiprināto Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu, Vides pārraudzības valsts biroja 2012. gada 19. janvāra atzinumu Nr. 3 „Par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma Vides pārskatu” un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, kā arī interneta mājas lapās
www.liepaja.lv un www.grupa93.lv/liepaja
 
Teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūku skatīt šeit .