Attīstības plānošana - ITI projektu iesniegumu atlase - 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
„Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
 

Atlases veids
: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: No 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 20.decembrim
Publicēšanas datums: 2016.gads 22.augusts

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus (.pdf)
 
 
 
Projektu iesniegumu atlases nolikums (.doc)
 
Projekta iesnieguma veidlapa (.doc)
 
 
Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:


Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (.doc)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (.doc)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (.doc)

Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (.doc)


Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:


Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-3-1-palielinat-privato-investiciju-apjomu-regionos-veicot-ieguldijumus-uznemejdarbibas-attistibai-3-karta
 

Papildu informācija: