Pašvaldība - Kontakti - Izpilddirektors

Izpilddirektors

Ronalds FRICBERGS
tālr. 6 34 04784
e-pasts: ronalds.fricbergs@liepaja.lv

Izpilddirektora biroja vadītāja
Daina Matule
tālr.: 6 34 04751
e-pasts: daina.matuleliepaja.lv


Organizē, vada un kontrolē:
  • Domes lēmumu, rīkojumu, saistošo noteikumu un noteikumu izpildi savas pakļautības un pārraudzības sfērā;
  • dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem un kontrolē to izpildi;
  • koordinē perspektīvās iestrādes pilsētas saimniecības attīstībā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
  • ierosina Domei iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības uzņēmumu vadītājus;
  • iesniedz Domei priekšlikumus par pārziņā esošo pašvaldības uzņēmumu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
  • savas darba līgumā noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finansu resursiem, slēdz saimnieciska rakstura darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;
  • organizē budžeta projekta izstrādāšanu;
  • organizē pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta un pilsētas teritorijas apbūves ģenerālplāna projekta izstrādāšanu un iesniedz tos Domei.