Sabiedrība - Vide - Dabas vērtības - Dižkoki

Dižkoki

Dižkoki – ļoti lieli un veci koki, kam ir kultūrvēsturiska, estētiska, zinātniska, izglītojoša un bioloģisko daudzveidību saglabājoša funkcija.

Par dižkoku uzskaites sākumu Latvijā uzskatāms 1924.gads, kad Z.Lancmanis publicēja ziņas par vairāk nekā 100 vēsturiskiem un veciem kokiem.

Vārdu „dižkoks” populārzinātniskajā literatūrā ieviesa dižkoku pētīšanas pamatlicējs  mežkopis Staņislavs Saliņš 20.gs. 60.gados. Viņš arī izstrādāja uzskaites metodiku, kurā par dižkoka pamatkritēriju pieņemts stumbra apkārtmērs 1,3m augstumā no koka sakņu kakla.

Dižkokus aizsargā likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (spēkā kopš 1993.gada 7. aprīļa). Svarīgākais normatīvs, kas nosaka dižkoka statusu un apsaimniekošanu ir 2003. gada 22. jūlija LR MK noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” .

10 m rādiusā ap dižkokiem, mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas ir noteikta aizsardzības zona. Šajā aizsardzības zonā aizliegts:

  • veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dižkoks vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;
  • veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu vai dabisko attīstību;
  • apkraut aizsargājamos kokus;
  • mainīt vides apstākļus – gaismas, ūdens un barošanās režīmu;
  • veikt zemes transformāciju;
  • iznīcināt vai bojāt zemsedzi;
  • ierīkot atpūtas vietas, kurt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai ierīkotām vietām;
  • veikt koka apzāģēšanu vai cirst kokus bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.

Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas vērtīgo koku saglabāšanu, 2004. gadā Vides daļa sadarbībā ar Liepājas Zaļo centru uzsāka dižkoku uzskaiti pilsētas centra daļā. Liepājas pilsētā uzmērīti un datu bāzē reģistrēti 63 valsts nozīmes dižkoki.

Uzskaitītie valsts nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoki Liepājā (.pdf)

Informāciju par dižkokiem un to atrašanās vietām pieejama Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”  http://ozols.daba.gov.lv/pub/

Informācija atjaunota 2017. gada 23. oktobrī