Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Detālplānojuma projekta izstrāde Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā vēja elektrostaciju parka būvniecībai

Detālplānojuma projekta izstrāde Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā vēja elektrostaciju parka būvniecībai

detālplānojuma projekta izstrāde BALTIJAS JŪRAS KRASTA KĀPU AIZSARGJOSLĀ TERITORIJAI NO CIETOKŠŅA KANĀLA (STARP TOSMARES EZERU UN BALTIJAS JŪRU) LĪDZ PILSĒTAS ZIEMEĻU ROBEŽAI STARP BALTIJAS JŪRU UN TOSMARES EZERU, LIEPĀJĀ

Pamatojoties uz LR likuma “Teritorijas plānošanas likums” 7.panta 6.daļas 1.punktu, LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 54.,58. un 59.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” 6.punktu, izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RAPSOIL” vēstuli par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (reģistrēta Liepājas pilsētas Domē 2009.gada 2.martā ar Nr.188655/1.-21./188655) un Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2009.gada 12.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3) Liepājas pilsētas Dome 2009.gada 19.martā pieņēmusi lēmumu Nr.126 – uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā teritorijai no Cietokšņa kanāla (starp Tosmares ezeru un Baltijas jūru) līdz pilsētas ziemeļu robežai starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru.

DARBA UZDEVUMS detālplānojumam tika apstiprināts ar Liepājas pilsētas Domes 2009.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.158 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Ar 2009.gada 1.jūlija vēstuli Nr.196086/1.-5./190922 iesniegums par plānošanas dokumenta izstrādi nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam.

Sludinājumi par detālplānojuma uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu minētajai teritorijai publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2009.gada 10.jūnija un laikraksta “Kurzemes Vārds” 2009.gada 11.jūnija numuros.

Konsultācijas un informācija saņemama pie Liepājas pilsētas galvenās arhitektes Ivetas ANSONES katru trešdienu no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 14:00 līdz 17:00 Liepājas pilsētas Būvvaldē 129.kabinetā, kā arī Liepājas pilsētas Būvvaldes Plānošanas daļā, 109.kab.

Detālplānojuma teritorija

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums  par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums  par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu