Pašvaldība - Būvvalde - Pakalpojumi/Veidlapas

Pakalpojumi/Veidlapas

Pakalpojums

Izmantojamās veidlapas nosaukums

Veidlapas identifikācija

TERITORIJAS PLĀNOŠANA

 

 

1. Lokālplānojuma izstrāde un vadīšana

Iesniegums brīvā formā

BVV11/02.2017.
(doc.)2. Detālplānojuma izstrāde un vadīšana

 

PL 5/12.2013.(PDF)

3. Priekšlikumu saņemšana teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros (Liepājas pilsētas Būvvalde)

  

ZEMES ĪPAŠUMS

 

 

4. Izziņas izsniegšana par zemesgabala atļauto izmantošanu
atbilstoši
Liepājas teritorijas plānojumam

Iesniegums brīvā formā

BVV11/02.2017.
(doc.)

5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa (Liepājas pilsētas Būvvalde)

Pieteikums nekustamā īpašuma lietošanas
noteikšanai (maiņai)

PL 2/01.2012.(PDF)

6. Lēmuma par zemes ierīcības
projekta nepieciešamību un
nosacījumu zemes ierīcības projektam
izsniegšana

Pieteikums zemes ierīcības projektam

PL 4/07.2012.(PDF)

7. Zemes ierīcības projekta
saskaņošana un apstiprināšana

 

BEZ VEIDLAPAS

ADRESES

 

 

8. Lēmuma izsniegšana par adreses piešķiršanu/maiņu zemes vienībai/ ēkai/telpu grupai

Iesniegums brīvā formā


BVV11/02.2017.
(doc.)

9. Izziņas izsniegšana par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi

Iesniegums brīvā formā


BVV11/02.2017.
(doc.)

BŪVNIECĪBA

Izmantojamās veidlapas nosaukums/Nr. 

Veidlapas identifikācija

10. Vienkāršotā fasādes atjaunošana

1. Ēkas fasādes apliecinājuma karte
(I daļa)

529-6_I_dala.(PDF)

529-6_I_dala.(doc.) 

 2. Ēkas fasādes apliecinājuma karte
(II daļa)


529-6_II_dala.(PDF)

529-6_II_dala.(doc.)

11. Būvniecība 1. grupas būvēm/
ĒKAS
3. Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, restaurācijai (ja nav kultūras piemineklis), pārbūvei, vienkāršotai atjaunošanai, ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai
(I daļa)

529-1_I_dala.(PDF)

529-1_I_dala.(doc.)

 4. Paskaidrojuma raksts I grupas ēkas un II grupas ēkas (ja tā nav pieslēgta arējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) nojaukšanai
(I daļa)

529-2_I_dala.(PDF)

529-2_I_dala.(doc.)

 5. Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
(I daļa)

529-7_I_dala.(PDF)

529-7_I_dala.(doc.)

 6. Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

529-3.(PDF)

529-3.(doc.)

12. Būvniecība 1. grupas būvēm/
INŽENIERBŪVES

7. Apliecinājuma karte ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inžnierbūvju jaunai būvniecībai, atjaunošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai (I daļa)551-3.(PDF)
 8. Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inžnierbūvju jaunai būvniecībai, novietošani, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai, restaurācijai (I daļa)

253-1_I_dala.(PDF)

253-1_I_dala.(doc.)

 9. Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai (I daļa)550-1.(PDF)

 10. Paskaidrojuma raksts ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inžnierbūvju konservācijai (I daļa)253-2_I_dala.(PDF)
253-2_I_dala.(doc.)
 11. Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai (I daļa)550-4.(PDF)
 12. Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvju būvniecībai, atjaunošanai, pābūvei, novietošanai, nojaukšanai (I daļa)

573-3.(PDF)
13. Būvniecība 2. un 3. grupas būvēm/
ĒKAS

13. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (I daļa). Ieceres dokumentācija (Liepājas pilsētas Būvvalde)

529-5_I_dala.(PDF)

529-5_I_dala.(doc.)

 

14. Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa). Būvdarbu pabeigšana (Liepājas pilsētas Būvvalde)

529-5_II_dala.(PDF)

529-5_II_dala.(doc.)

 

15. Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (Liepājas pilsētas Būvvalde)

 BV7/01.2017.(docx)

 16. Būvniecības ieceres iesniegums (būvatļaujas ar nosacījumiem izdošanai ēkām)

529-4.(PDF)

529-4.(doc.)

 

17. Izmaiņu veikšana būvprojektā (Liepājas pilsētas Būvvalde)

 BVV11.(PDF)

14. Būvniecība 2. un 3. grupas būvēm/
INŽENIERBŪVES

18. Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citām, atsevišķi neklasificētām inžnierbūvēm253_4.(PDF)
253_4.(doc.)
 19. Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana hidrotehniskām un melirācijas būvēm
550-2.(PDF)

 20. Būvniecības iesniegums
elektronisko sakaru tīkla būvniecībai (būvatļaujas ar nosacījumiem izdošanai)
501-2.(PDF)

  21. Būvniecībs ieceres iesniegums (būvatļaujas ar nosacījumiem izdošanai energoapgādes būvēm)
573-2.(PDF)

 22. Apliecinājuma karte energoapgādes būvju atjaunošanai, pārbūvei (I daļa)
573-4.(PDF)

 22a. Apliecinājuma karte ielas atjaunošanai vai nojaukšanai
633-8.(PDF)

 22b. Būvniecības iesniegums (būvatļaujas ar nosacījumiem izdošanai ielas būvniecībai)

633-7.(PDF)
15. Būvdarbi
23. Būvatļaujas pārreģistrācijaBVV11.(PDF)
 24. Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
BVV11.(PDF)

 25. Citu institūciju izdoto būvatļauju reģistrācijaBVV11.(PDF)
 

26. Būves nojaukšanas darbu pieņemšana

529-2_II_daļa.(PDF)
529-2_II_dala.(doc.)


253-1_II_dala.(PDF)
253-1_II_dala.(doc.)

551-3_II_dala.(PDF)
573-3_II_dala.(PDF)
633-8_II_dala.(PDF)
 

 

27. Būves konservācijas darbu pieņemšana

529-7_II_dala.(PDF)
529-7_II_daļa.(doc.)

 
550-4_II_dala.(PDF)

253-2_II_dala.(PDF)
253-2_II_dala.(doc.)

 

 28. Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā

529-14.(PDF)
529-14.(doc.)

501-7.(PDF)
551-11.(PDF)
633-11.(PDF)
573-8.(PDF)
550-11.(PDF)


529-1_II_dala.(PDF)

529-1_II_dala.(doc.)


551-3_II_dala.(PDF)

253-1_II_dala.(PDF)
253-1_II_dala.(doc.)

573-3_II_dala.(PDF)
573-4_II_dala.(PDF)
633-8_II_dala.(PDF)

 29. Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana 
 30. Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesāktai būvniecībai līdz nodošanai ekspluatācijā) 

REKLĀMAS IZVIETOŠANA

 

 

16. Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšana (Liepājas pilsētas Būvvalde)

Iesniegums reklāmas izvietošanas atļaujas
saņemšanai

  BM 3/10.2015.(doc.)

 

Reklāmas devēja apliecinājums

BM 4/07.2013.(PDF)

BM 4/07.2013.(doc.)

AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS (ADTI) DATUBĀZE

 

 

17. Topogrāfiskās
informācijas saņemšana no
Liepājas pilsētas ADTI datubāzes

Iesniegums par topogrāfiskās informācijas saņemšanu
no Liepājas pilsētas ADTI datubāzes

IKD 2/12.2011.(PDF)

18. Topogrāfiskā
uzmērījuma reģistrēšana ADTI datubāzē

Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma reģistrēšanu
Liepājas pilsētas ADTI datubāzē

IKD 1/12.2011.(PDF)

ARHĪVS

 

 

19. Iepazīšanās
ar arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana

Iesniegums brīvā formā


BVV11/02.2017.
(doc.)