Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - Sabiedrības līdzdalība - Arhīvs

Arhīvs

 

 
Iedzīvotājus aicina ieteikt vietas, kur pilsētvidē nepieciešams uzstādīt soliņus

Pēdējo gadu laikā Liepājā dažādu projektu ietvaros pilsētvidē uzstādīta virkne jaunu soliņu un atkritumu urnu. Lai turpinātu iesāktos vides labiekārtošanas darbus, iedzīvotāji aicināti izteikt savus priekšlikumus par jaunu soliņu un atkritumu urnu nepieciešamību dažādās pilsētas vietās.

Pēc Liepājas pilsētas Būvvaldes un Komunālās pārvaldes speciālistu atzinuma pilsētā šobrīd jaunus soliņus un atkritumu urnas būtu vēlams uzstādīt aptuveni 12 vietās. Pašvaldības speciālisti, ņemot vērā gājēju kustību uz darbu, skolu, veikalu, autobusu pieturu un citām sabiedriskām vietām vai uz dažādām atpūtas vietām, piemēram, pludmali un ezermalu, konstatējuši, ka būtu nepieciešams uzstādīt aptuveni 60 jaunus soliņus un aptuveni 20 atkritumu urnas uz pašvaldībai piederošās zemes.
 

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savus ierosinājumus par vietām, kur pilsētas publiskajās teritorijās (ūdens malas, veloceļi, gājēju ceļi, laukumi, skvēri u.tml. teritorijas) vēl būtu nepieciešami soliņi un atkritumu urnas, aizpildot tiešsaistes aptaujas anketu ŠEIT

Savus ierosinājumus iedzīvotāji var iesniegt arī rakstiski domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 6.oktobrim.

UZZIŅAI
2012. gadā Būvvalde  sagatavoja materiālu par nepieciešamajiem soliņiem  un atkritumu urnām pie ūdens malām un citās sabiedriskās vietās. Toreiz tika izteikti dažādi varianti par  soliņu un atkritumu urnu dizainu, materiāliem, esošo objektu remontiem utt. Daļa no priekšlikumiem laikā no 2013. līdz 2015. gadam ir īstenoti atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem un iepirkumu procedūrām.

2012. gada vasarā notika plenērs „Dizaina objekts – parka soliņš”, kā ietvaros Jūrmalas parkā gar veloceļu, posmā no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai, uzstādīti 12 oriģināli, mākslinieku veidoti soliņi. Vēlāk, apgaismojuma rekonstrukcijas projekta ietvaros, šajā posmā izvietoti vēl 17 dekoratīvie metāla soliņi ar atkritumu urnām, savukārt cita finansējuma ietvaros – 15 ozolkoka bluķa soliņi un 15 atkritumu urnas pie 10 izejām uz pludmali vai to tuvumā.

Soliņi un atkritumu urnas aizvadītajos gados tika izvietotas arī Zaļās birzes, Karostas un Tosmares mikrorajonā, pie ūdens tilpēm Dienvidrietumu mikrorajonā, Ezerkrastā, Beberliņos un citviet.

Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele,
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404775
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2016. gada 21. septembrī 

Lai taptu izglītības jomas attīstības labākais modelis Liepājai, aicinām aizpildīt elektronisko APTAUJAS ANKETU , sniedzot savu vērtējumu un komentārus par pētījuma rezultātiem un piedāvātajiem risinājumiem Liepājas vispārizglītojošo skolu tīkla sakārtošanā.

 

Ar pilnu Liepājas pilsētas Izglītības nozares attīstības koncepcijas tekstu varat iepazīties ŠEIT


Informācija ievietota 2015. gada 21. maijā


 
Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemtie priekšlikumi

Atbilstoši 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” tiek publicēti Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemtie priekšlikumi, t.sk. Vides pārskats. Ņemot vērā iesūtīto priekšlikumu lielo apjomu, notiek tikšanās ar pašvaldības nozaru speciālistiem, lai izvērtētu priekšlikumu iekļaušanu/ neiekļaušanu dokumentos. Tabula tiks papildināta pēc priekšlikumu izvērtēšanas.

Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums par Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakciju, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju pieejams ŠEIT

Dokumentu publiskās apspriešanas ietvaros notika 16 tikšanās ar dažādām mērķa grupām. Īīss apkopojums pieejams ŠEIT

Ar sanāksmju norisi un dalībnieku sarakstu var iepazīties Liepājas pilsētas Attīstības pārvaldes ekonomikas nodaļā.


Informācija ievietota 2014. gada 18. martā

 
 

 

 Priekšlikumus par Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem izteikuši 388 iedzīvotāji

Noslēgusies publiskā apspriešana par Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem, kas notika no 10. janvāra līdz 21. februārim. Savu vērtējumu, viedokli un priekšlikumus diskusijās izteica 338 iedzīvotāji, savukārt priekšlikumus elektroniskā vai rakstiskā veidā papildus izteica vēl 50 iedzīvotāji.

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas 16 diskusijas dažādām mērķgrupām, kurās kopumā piedalījušies 365 iedzīvotāju, no kuriem 27 tās apmeklējuši atkārtoti. Vislielākais interesentu skaits bija diskusijā par izglītību, pensionāriem un pensionāru biedrībām saistītām tēmām, kā arī diskusijās par kultūras un tūrisma, kā arī nevalstisko organizāciju saistītām tēmām. Papildus tam tika saņemti 50 priekšlikumi elektroniskā un rakstiskā veidā.

„Svarīgs ir ikviena iedzīvotāja viedoklis un visas izteiktās idejas un priekšlikumi, ko esam saņēmuši un uzklausījuši, tiek ņemti vērā, gatavojot pilsētas attīstības dokumentu gala versiju. Esam gandarīti, ka tik daudz iedzīvotāju ir ieinteresēti savas pilsētas nākotnes veidošanā un izsaka konkrētus priekšlikumus un idejas Liepājas attīstības veicināšanai,” publiskās apspriešanas norisi atzinīgi vērtē Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.

Pēc publiskās apspriešanas beigām turpinās darbs un diskusijas ar dažādām nozarēm, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, ar kurām tiek pārrunāti jautājumi, kas izskanējuši un uz ko iedzīvotāji norādījuši publiskajās apspriešanās.

Priekšlikumi un ierosinājumi, ko iedzīvotāji un dažādu nozaru pārstāvji izteikuši publiskās apspriešanas laikā, tiek apkopoti kopsavilkuma dokumentā, kas tiks sagatavots un publiskots pašvaldības mājas lapā 30 dienu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām.

Pilsētas attīstības dokumentu publiskā apspriešana uzsākta 10. janvārī un šajā laikā ir notikušas diskusijas ar iedzīvotājiem un nozaru pārstāvjiem par izglītības, jauniešu, sporta, veselības un aktīvās atpūtas, kultūras un tūrisma, uzņēmējdarbības, pensionāru biedrību, pilsētvides un nevalstisko organizāciju tēmām. Tāpat apspriešanas notikušas ar Kurzemes plānošanas reģiona un apkārtējo novadu pašvaldību pārstāvjiem un domes komisijām. Iedzīvotāju ērtībai publisko apspriešanu diskusijas tika rīkotas arī Ezerkrasta, Ziemeļu priekšpilsētas, Zaļās birzs, centra, Karostas un Dienvidrietumu mikrorajonos.

 „Esmu piedalījies vairākās publiskās apspriešanās ar Liepājas iedzīvotājiem. Uzskatu, ka ir svarīgi diskutēt ar dažādu nozaru un vecuma grupu pārstāvjiem, lai dziļāk izprastu liepājnieku vēlmes un vajadzības, veidojot ilgtspējīgu pilsētu. Esmu gandarīts, ka diskusijās jau ir piedalījušies vairāk kā 300 liepājnieku, kuriem rūp Liepājas nākotne, kuri sniedz savu viedokli, kas pilsētā būtu jāattīsta. Būtiski apzināties, ka mēs visi kopā veidojam mūsu pilsētu – Liepāju. Paldies visiem, kuri ir piedalījušies šajās diskusijās un aicinu ikvienu arī turpmāk sniegt savu redzējumu par Liepājas nākotni,” pilsētas veidošanā aicina iesaistīties Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Tēmas, ko iedzīvotāji diskusijās visbiežāk pieminēja, ir brīvpieejas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra mikrorajonos, kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, vides kvalitātes jautājumi, vides piesārņojums, atkritumu apsaimniekošana, ciešākas sadarbības nepieciešamība starp pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, speciālistiem, biedrībām un iedzīvotāju grupām, zinoši, izglītoti un darba tirgū pieprasīti jaunieši, kā arī izglītības sasaiste ar darba vidi un pilsētas ekonomiskajiem procesiem, tāpat tika uzsvērtas sadzīviskās lietas, kā, piemēram, ielu apgaismojums, trotuāru izbūve, daudzdzīvokļu ēku un to teritoriju sakārtošana un vēl citi jautājumi.

Publisko apspriešanu cikla noslēgumā tiks organizēts iedzīvotāju un nozares profesionāļu forums.

Plašāka informācija par tā norisi un laiku – sekos.


Dace Ķēde
Liepājas pilsētas Domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63404743
E-pasts: dace.kede@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2014. gada 26. februārī

 

Aicinām ikvienu līdzdarboties publiskajā apspriešanā par
Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem!

 
Aicinām Tevi līdzdarboties „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” un „Attīstības programmas 2020” un Vides pārskata publiskajās apspriešanās ar savu vērtējumu, priekšlikumiem un viedokli. Publiskās apspriešanas Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem turpināsies līdz 2014. gada 21. februārim.
 
 
1. Dokumenti   


2. Pieteikšanās līdzdalībai
 

Novērtējuma un priekšlikumu anketu līdz 2014. gada 21. februārim var saņemt un iesniegt Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) Rožu ielā 6, Liepājā, 1.stāvā, kā arī APC filiālē Mazā domē Karostā, Ģenerāļa Baloža ielā 1, Liepājā.

Anketu var aizpildīt arī elektroniski ŠEIT

Lai, saskaņā ar normatīvo regulējumu, iekļautu Jūsu priekšlikumus publiskās apspriešanas Kopsavilkuma dokumentā, anketā jānorāda:
 • fiziskām personām – vārds, uzvārds, e-pasta adrese vai tālrunis;
 • juridiskām personām – nosaukums, darbības joma, e-pasta adrese vai tālrunis.


Publiskās apspriešanas ietvaros noritēs tikšanās ar sekojošām mērķa grupām:
 
N.p.k.
 Tikšanās mērķa grupasVieta    
Laiks
 1.Izglītības sektors (skolas, augstākās izgl.iestādes, tehnikums, skolēni, studenti, pedagogi, mācībspēki u.c.)
Liepājas Universitātes aktu zāle, 4. stāvs
 14.01.2014.
Plkst. 16.00
 2. Jaunatnes organizācijas
(jauniešu NVO, skolēnu pašpārvaldes u.c.)
Jauniešu māja, Kungu iela 24 15.01.2014.
Plkst. 18.00
 3. Sports, veselība un aktīvā atpūtaLiepājas Olimpiskais Centrs, Tango zāle, 1. stāvs
 17.01.2014.
Plkst. 10.00
 4. Kultūra un tūrismsLiepājas Latviešu Biedrības nams, Kamerzāle, 2. stāvs 20.01.2014.
Plkst. 10.00
 5.Uzņēmējdarbība (pakalpojumu sniedzēji, ražotāji, LTRK, LDDK, Direktoru padome. Osta, LSEZ)Liepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6
 21.01.2014.
Plkst. 10.00
 6. Nevalstiskās organizācijasLiepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6 24.01.2014.
Plkst. 17.00
 7. Mikrorajona sapulce Ezerkrasta iedzīvotājiem Liepājas 8. Vidusskola, Dunikas iela 9-1127.01.2014.
Plkst. 18.00
 8.Mikrorajona sapulce Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotājiemLiepājas 15. vidusskola, O.Kalpaka 96 28.01.2014.
Plkst. 18.00 
 9.Mikrorajona sapulce Zaļās birzs iedzīvotājiem „Zaļās birzs” bibliotēka, Talsu 39, ieeja no sētas puses  30.01.2014.
Plkst. 18.00 
 10.Pensionāru biedrības
Pensionāru dienas centrs, Klaipēdas ielā 96
31.01.2014.
Plkst. 12.00
 11.Mikrorajona sapulce centra iedzīvotājiem
Liepājas Domes
Lielā zāle, Rožu iela 6
 03.02.2014.
Plkst. 18.00
 12.Mikrorajona sapulce Karostas iedzīvotājiemPašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”, Lazaretes ielā 7 04.02.2014.
Plkst. 18.00
 13.Mikrorajona sapulce Dienvidrietumu rajona iedzīvotājiem Liepājas 2. Vidusskola, Liedaga 5 06.02.2014.
Plkst. 18.00
    
 14.Kurzemes plānošanas reģions un apkārtējo novadu pašvaldību pārstāvji
 Liepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6
 10.02.2014.
Plkst. 15.00
 15.Domes komisijas un Trīspusējā konsultatīvā padomeLiepājas dome, telpa tiks precizēta Tiks precizēts
 16.Pilsētvide (pilsētas saimniecība un vide)
Liepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6
 12.02.2014.
Plkst.14.00
 17.Iedzīvotāju forums Tiks precizēts Tiks precizēts
 
 
Publiskās apspriešanas Kopsavilkuma dokuments tiks sagatavots un publiskots 30 dienu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām pašvaldības mājas www.liepaja.lv .


3. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata publiskajā apspriešanā, kas norisināsies no 2014.gada 10.janvāra līdz 21.februārim.
Sabiedriskās apspriedes ir jebkuras jomas pārstāvjiem un interesenti var apmeklēt ikvienu apspriedi bez iepriekšējas pieteikšanās.


4. Dokumenta veids  

Ilgtermiņa un vidēja termiņa  teritorijas attīstības plānošanas dokumenti


5. Dokumentu nosaukums un izstrādātāji   

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 1.redakcija (turpmāk - Stratēģija).

Izstrādātāji: Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde un Būvvalde

Liepājas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam 1.redakcija (turpmāk – Attīstības programma).

Izstrādātāji: Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde un Būvvalde

Stratēģijas un Attīstības programmas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcija (turpmāk – Vides pārskats).

Izstrādātājs: Liepājas pilsētas Vides daļa


6. Teritorija   

Dokumenti izstrādāti Liepājas pilsētas pašvaldība administratīvajai teritorijai, tomēr Liepājai kā starptautiska un nacionāla līmeņa centram ir plašāka ietekme.
Piemēram, reģionālā mērogā dokumenti ietekmēs Kurzemes plānošanas reģiona teritoriju, prioritāri skarot Liepājas apkārtni jeb aglomerāciju un nodrošinot visplašākā pakalpojumu pieejamību un dažādu jomu attīstību
Nacionālā mērogā dokumenti ietekmēs Liepājas  sasniedzamību un ar loģistikas nodrošināšanu saistītas jomas (sauszemes un jūras transporta sasaisti un attīstību, cilvēkresursu mobilitātes nodrošināšanu.


7. Dokumenta mērķgrupas

Liepājas pilsētas iedzīvotāji, pilsētā strādājošie citu pašvaldību iedzīvotāji un dažādu pakalpojumu saņēmēji Liepājā, kā arī citi ieinteresētie sabiedrības pārstāvji un interešu grupas.


8. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība   

Vienoties par Liepājas pilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem, to sasniegšanai būtiskākajām rīcībpolitikām un to rīcībām, kā arī prioritārajiem investīciju projektiem.


9. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība   

Sttratēģija tiek izstrādāta laika posmam līdz 2030.gadam.
Attīstības programma – laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam.
Dokumentus plānots apstiprināt 2014.gada vidū.


10. Kontaktinformācija:

Liepājas pilsētas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, tālrunis 63404743.

 
11. Atbildīgā amatpersona 

Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos G.Ansiņš.
 
 

Visu publiskās apspriešanas laiku ar dokumentu 1.redakcijām būs iespēja iepazīties elektroniskā versijā pašvaldības mājas lapā, savukārt drukātā versijā - pašvaldības institūcijās, bibliotēku lasītavās, dažādu izglītības iestāžu bibliotēkās, NVO un dienas centros.

Sabiedrības pārstāvju sniegtie viedokļi publiskās apspriešanas procesa ietvaros, saskaņā ar normatīvo regulējumu, tiks apkopoti Kopsavilkuma dokumentā. Pašvaldības mājaslapā tas būs pieejams 30 dienu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām.
 
 
Informācija ievietota 2014. gada 10. janvārīGALA ZIŅOJUMS par būniecbas ieceres - tirdzniecbas centra „Rožu galerija” Rožu laukumā 1/4, Liepājā, bvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem pieejams ŠEIT 


Informācija ievietota 2014. gada 17. februārī

 
 Sākas Rožu galerijas būvniecības ieceres publiskā apspriešana
 
Liepājas pilsētas Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par tirdzniecības centra ”Rožu galerija” būvniecības ieceres (Rožu laukumā 1/4, Liepājā) nodošanu publiskai apspriešanai.

Būvniecības ierosinātājs ir SIA „Projekts Rožu galerija”, projektētājs: SIA” K Idea”.

Ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri ikviens interesents var iepazīties:

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks: 
2014. gada 31. janvārī  plkst.  15. 00  viesnīcā „Līva”, Lielā ielā 11, Liepājā.

Atsauksmes ikviens interesents var iesniegt:

Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, līdz 2014. gada 14. februārim. Aptaujas lapa Rožu galerijas ieceres publiskajai apspriešanai

Informatīvais tālrunis: 63404725.

Projekta priekšlikums paredz zemes gabala apbūvi starp viesnīcu „Līva”, Latviešu biedrības namu un Stendera ielu ar sabiedriskas nozīmes objektu.

Esošie nosacīti koptie koku stādījumi apbūves rezultātā samazināsies, taču tie tiks kompensēti ar jauniem stādījumiem teritorijas labiekārtojumā un ārpus tās. Projekts paredz katru izcērtamo koku kompensēt ar 10 no jauna iestādītiem kokiem pilsētas plānotajās apzaļumojamās zonās.

Tirdzniecības centra apjoms ir iecerēts kā funkcionāli viengabalains divu un trīs stāvu objekts saskaņā ar apbūves noteikumiem. Ēkai visas fasādes ir vērstas pret ielām vai publisko telpu, un fasāžu apdarē paredzēts izmantot stiklojumu, kas nodrošinās vizuālo kontaktu ar ārtelpu un otrādi.

Pirmā stāva līmenī izvietosies pārtikas lielveikals, kas ar pagrabstāvā esošajām  autostāvvietām (115 automašīnām)  būs savienots ar travelatoru un pasažieru liftu; uz otro un trešo stāvu vedīs eskalatori un pasažieru lifts.

Otrā stāva tirdzniecības platības paredzētas apģērbu un  rūpniecības preču tirdzniecībai, trešā stāva līmenī izvietosies restorāns, kafejnīcas, bērnu preces un gramatnīca.

Trešā stāva telpām būs tieša izeja uz ārējo jumta terasi, kas kalpos kā papildu tirdzniecības un atpūtas zona.

Ēku iecerēts būvēt saliekamu, no monolīta dzelzbetona konstrukcijām, apdarē izmantojot augstvērtīgus, videi nekaitīgus un nedegošus materiālus.  Liela uzmanība tiks pievērsta dabīgā apgaismojuma izmantošanai.


Šī ir cita būvniecības iecere par teritorijas Rožu laukumā 1/4  apbūvi starp viesnīcu „Līva”, Latviešu biedrības namu un Stendera ielu. Pirms pieciem gadiem, 2008. gada nogalē, notika būvniecības ieceres publiskā apspriešana par līdzīga daudzfukcionāla, vairākstāvu centra (ar pazemes stāvvietām, veikaliem, biroju telpām, kafejnīcām, izstāžu zāli, plašām terasēm un teritoriju, kur rotaļāties bērniem) būvniecību, kuras autori toreiz bija akciju sabiedrība „Mēs Liepājai”, projektētājs – SIA „AKA Birojs”. Kopumā toreiz publiskajā apspriešanā piedalījās 4129 liepājnieki – ļoti liels pilsētas iedzīvotāju skaits.


Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists,
Mob.: 26444290
E-pasts: aigars.stals@bv.liepaja.lv 
Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Ezera un Raiņa ielā

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas izsludināta no 28. novembra līdz 12. decembrim, par divu koku ciršanas ieceri Raiņa ielā un divu koku ciršanu saistībā ar iebrauktuves izbūvi īpašumā Ezera ielā 60.

Lai Raiņa ielā uzlabotu satiksmes drošību un gājēju pārejas, pirms Rīgas ielas, pārredzamību, pašvaldība plāno nozāģēt divas Raiņa ielas malā augošās Holandes liepas.

Savukārt, sakarā ar iebrauktuves izbūvi zemesgabalā Ezera ielā 60, īpašnieks vēlas nozāģēt divas Holandes liepas, kas aug Ezera ielas malā pie nama Nr. 60.

Publiskās apspriešanas anketas iespējams saņemt un aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6,  kā arī aizpildīt elektroniski ŠEIT .

Noslēdzoties publiskajai apspriešanai, rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Vides un veselības daļā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis: 63404744; e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.


Informāciju sagatavoja:
Dace Ķēde,
Liepājas pilsētas Domes sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 63404743

Informācija ievietota 2013. gada 28. novembrī


Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu kapsētās


Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 2013. gada 7. oktobra izbraukuma sēdes lēmumu, tiek izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Garnizonu kapsētas paplašināšanai un divu koku ciršanu saistībā ar Līvas kapsētas kapličas renovāciju.

Būvobjekts „Garnizonu kapsētas rekonstrukcija Liepājā” atrodas zemesgabalos Ģenerāļa Baloža ielā 37, 37A un 37B. Projekts paredz labiekārtot esošās kapsētas teritoriju, ierīkot publisko kapsētas zonu, uz kuru paredzēts pārcelt galveno ieeju un ierīkot automašīnu stāvlaukumu, jaunās kapsētas apbedījumu zonas un saimniecības zonu.

Garnizona kapsētas rekonstrukcijas 1. kārtas realizācijai nepieciešams nocirst 27 kokus, no tiem auto stāvlaukuma izbūvei 15 kokus, bet jauno apbedījumu ierīkošanai 12 kokus.

Pirms projekta izstrādes šajā teritorijā veikta koku dendroloģiskā inventarizācija. Projektētajā teritorijā paredzēts pakāpeniski, vairāku gadu laikā, likvidēt 127 dažādu sugu kokus: papeles, melnalkšņus, liepas, kļavas, bērzus, pīlādžus, vilkābeles, priedes, tūjas un augļu kokus, no kuriem 72 koki kvalificēti kā bīstami un ainavu degradējoši.

Savukārt būvobjektā „Līvas kapsētas kapličas renovācija Cenkones ielā 18/20, Liepājā” paredzēts nocirst divus kokus – kļavu un osi, kas ieauguši ļoti tuvu vēsturiskai P.M. Berči projektētajai ēkai un to bojā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas notiks no 2013, gada 11. līdz 24. oktobrim, un izteikt viedokli par paredzēto koku ciršanu Garnizonu kapsētas rekonstrukcijai un Līvas kapsētas kapličas renovācijai.

Ar abu projektu materiāliem var iepazīties Liepājas domē, 1. stāvā.

Publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401, kā arī aizpildīt elektroniski ŠEIT .

Aptaujas anketas var iesniegt līdz 2013. gada 24. oktobrim.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzības komisijai.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri vara saņemt Vides un veselības daļā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis: 63404744; e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv. Savukārt informāciju par Liepājas kapsētu projektiem iespējams saņemt pie „Liepājas kapsētu pārvalde” direktora Ulda Štelmakera; mob.tel.: 29404206)


Uzziņai:
„Garnizonu kapsētas rekonstrukcija Liepājā” projektētājs – SIA „BM-projekts”.
Projekta pasūtītājs: pašvaldības iestāde „Liepājas kapsētu pārvalde”.

Projekta apraksts pieejams ŠEIT un Garnizonu kapsētas rekonstrukcijas plāns pieejams ŠEIT .

„Līvas kapsētas kapličas renovācija Cenkones ielā 18/20, Liepājā” projektētājs – SIA „Arhitekta G.Vīksnas birojs”.
Projekta pasūtītājs: SIA „Komunālā pārvalde” un pašvaldības iestāde „Liepājas kapsētu pārvalde”.
Projekta apraksts un plāns pieejams ŠEIT .


Evita Enģele, sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: 25982269
Tālr.: 63404775
E-pasts: evita.engele@dome.liepaja.lv


Informācija ievietota 2013. gada 11. oktobrī

 
Noslēgusies publiskā apspriešana par azartspēļu zāles Lielajā ielā 7 atvēršanu

Pēc trīs nedēļu ilgas publiskās apspriešanas par azartspēļu zāles atvēršanu Lielajā ielā 7, apkopoti iegūtie rezultāti. Kopā saņemtas 932 anketas. Atbalstu spēļu zāles atvēršanai izteikuši 7 iedzīvotāji, spēļu zāles atvēršanu neatbalsta 915 iedzīvotāji, savukārt 10 publiskās apspriešanas anketas atzītas par nederīgām.

Kā galvenais iemesls atbalstam azartspēļu zāles atvēršanai Lielajā ielā 7 minēti ienākumi pilsētas budžetā.

Savukārt to iedzīvotāju, kuri neatbalsta azartspēļu zāles atvēršanu Lielajā ielā, galvenie argumenti bija sekojoši: pārāk tuva atrašanās Sv. Trīsvienības katedrālei, pilsētas centram nepiemērota vieta, pilsētā ir jau pietiekoši daudz spēļu zāles, izraisa lielu atkarību u.c.

Pašvaldībai saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu ir pienākums izvērtēt to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu un ir tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai.

Izvērtējot Azartspēļu un izložu likumā noteiktos nosacījumus, konstatēts, ka dome nav tiesīga izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai konkrētajā vietā, jo tas rada Liepājas iedzīvotāju interešu aizskārumu – blakus atrodas baznīca, kultūras iestāde, banka, biroji, kur ikdienā strādā, darbojas un uzturas gan pilngadīgas, gan nepilngadīgas personas. Papildus tam publiskās apspriešanas rezultātā 99 % no saņemtajām anketām izteikts noraidījums iecerei Lielajā ielā 7 atvērt spēļu zāli.

Lēmuma projekts, kas paredz atteikt SIA „Garkalns” izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai Lielajā ielā 7, Liepājā, tiks izskatīts Liepājas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas 12. septembra sēdē. Pēc tam tas tiks virzīts uz 19. septembra Liepājas domes sēdi lēmuma apstiprināšanai.

Kā ziņojām, Liepājas pilsētas Dome 2013. gada 13. jūnijā saņēma SIA „Garkalns” iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Lielajā ielā 7. Ar Liepājas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas 2013. gada 15. augusta lēmumu tika uzsākta publiskā apspriešana laika posmā no 2013. gada 19. augusta līdz 2013. gada 8. septembrim.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ķēde,
Liepājas pilsētas Domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63404743

Informācija ievietota 2013. gada 10. septembrī


 
 
Organizē publisko apspriešanu par azartspēļu zāli Lielajā ielā 7

Lai Liepājas pilsētas iedzīvotāji varētu izteikt viedokli vai atbalsta azartspēļu zāles atvēršanu Lielajā ielā 7, Liepājā, laika posmā no 2013. gada 19. augusta līdz 2013. gada 8. septembrim tiek organizēta publiskā apspriešana.

 
Liepājas pilsētas Dome 2013. gada 13. jūnijā ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Garkalns” iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Lielajā ielā 7.

Pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likumu, pastāvīgā pilsētas Attīstības komiteja  nolēma organizēt publisko apspriešanu trīs nedēļas, pēc tam tiks apkopoti rezultāti un jautājums par atļaujas izsniegšanu tiks virzīts izskatīšanai Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 19.septembra sēdē.


Informāciju sagatavoja:
Zane Ģirne
Liepājas pilsētas Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
E-pasts: zane.girne@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2013. gada 19. augustā

 
 
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai skvērā Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 2013. gada 27.maija protokolu Nr.12 (9.#) , publiskai apspriešanai tiek nodota 2 potenciāli bīstamu koku, kas aug skvērā Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18, ciršana.

Objekts: “Skvēra Lielā ielā 16 un Lielā ielā 18, Liepājā rekonstrukcija”
Autoruzraugs: SIA “Grupa 93”
Būvnieks: SIA “A-Land”
Zemes īpašnieks: Liepājas pilsētas pašvaldība

Sakarā ar skvēra Lielajā ielā 16 un Lielajā ielā 18 rekonstrukciju papildus paredzēts cirst 2 potenciāli bīstamus kokus (Holandes liepa un zirgkastaņa).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2013. gada 3. jūnija līdz 2013. gada 17. jūnijam.
 
Aptaujas lapas par divu potenciāli bīstamo koku nociršanu var saņemt un aizpildīt Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai anketu aizpildīt elektroniski ŠEIT

Dabā iepazīties ar koku ciršanas ieceri, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto 2 potenciāli bīstamo koku ciršanu iespējams otrdien, 11.jūnijā no plkst. 18:00 līdz 19:00 skvērā Lielā ielā 16 un Lielā ielā 18 (ieeja no Graudu ielas un Friča Brīvzemnieka ielas stūra).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem var Liepājas pilsētas domē 1. stāvā.

Papildus informācija:
Alda Damberga
Vides un veselības daļas
dabas aizsardzības speciāliste
Tālr.: 63404744
E-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv

 
 
Organizē publisko apspriešanu par trīs koku nociršanu Jūrmalas parkā

Sakarā ar projekta „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija” īstenošanu Liepājas dome līdz 30. aprīlim organizē publisko apspriešanu par trīs koku nociršanu Jūrmalas parkā.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 15. aprīļa izbraukuma sēdes protokolu Nr.8, publiskai apspriešanai tika nodots jautājums par trīs koku, kas traucē Jūrmalas parka pastaigu celiņa rekonstrukciju un apgaismojuma izbūvi, nociršanu.

Uzsākot celiņa rekonstrukciju, konstatēti trīs potenciāli bīstami koki, kuru ciršana nav paredzēta projektā, tādēļ par tiem jālemj atsevišķi, organizējot publisko apspriešanu:

 • Holandes liepa – aug slīpi un traucē pārvietoties pa parka celiņu;
 • Parastais osis – sasvēries, ar pacēlušos sakņu sistēmu, draud izgāzties;
 • Kaukāza plūme – aug zem lielo koku vainagiem uz projektētās apgaismojuma trases.

Aptaujas lapas par trīs potenciāli bīstamo koku nociršanu var saņemt un aizpildīt Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai aizpildīt elektroniski ŠEIT .  Aizpildīta aptauja jāiesniedz līdz 30. aprīlim.

8. būvobjekts projektā „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu  rekonstrukcija” ietver teritoriju - Uliha iela, posmā no Jūrmalas ielas līdz Peldu ielai, Dzintaru iela, posmā no Jūrmalas līdz Peldu ielai, Leona Paegles iela, posmā no Dzintaru ielas līdz Liepu ielai, Peldu iela, posmā no Liepu ielas līdz Zvejnieku alejai, Kūrmājas prospekta turpinājums līdz piemineklim bojā gājušajiem zvejniekiem un jūrniekiem, Krišjāņa Barona iela, Jēkaba Janševska iela, posmā no Uliha ielas līdz Liepu ielai, Zvejnieku aleja, Roņu iela un  Jūrmalas parks.

Papildus informācija par publisko apspriešanu var saņemt pie Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas, tālrunis:63404744, e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.

Informācija ievietota 2013. gada 16. aprīlī

 
Izsaki viedokli par koncertdārza „Pūt, vējiņi!” un tenisa kortu rekonstrukciju!


No 2013. gada 22. marta līdz 10. aprīlim Liepājas dome aicina iedzīvotājus un citus interesentus piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis noskaidrot sabiedrības viedokli par koncertdārza „Pūt, vējiņi!” un tai pieguļošās teritorijas, kā arī tenisa kortu rekonstrukcijas laikā paredzēto koku ciršanu un apstādījumu kvalitātes uzlabošanu.

Atsauksmes un ieteikumus lūdzam rakstiskā veidā iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401 līdz 10. aprīlim. Publiskās apspriedes anketu iespējams saņemt gan Apmeklētāju pieņemšanas centrā, gan lejupielādēt ŠEIT
 
Iedzīvotāju ērtībai publiskās apspriedes anketu iespējams aizpildīt arī elektroniski ŠEIT

Koku ciršanas ieceres materiāli:
Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem var arī Liepājas pilsētas domes 1. stāva foajē.

Līdz ar teritorijas labiekārtojuma rekonstrukciju, projekta ietvaros paredzēts veikt jaunu apstādījumu veidošanu. Esošie koku stādījumi pēc iespējas vairāk tiks saglabāti, nozāģējot tikai tos kokus, kas tieši traucē būvniecībai un, kas ir nokaltuši, kalstoši, sasnieguši lielu vecumu un ir bīstami.

Abu projektu īstenošanai paredzēts nozāģēt 15 parastās kļavas, vienu melno plūškoku, vienu blīgznu, divus parastos pīlādžus, sešus āra bērzus, divas melnās apses, vienu Vācijas vilkābeli, četras Kaukāza plūmes, trīs parastās liepas, vienu Kanādas papeli „Serotina”", vienu pelēcīgo apsi, vienu parasto egli un parastās gobas sējeņus.

Projekts paredz ierīkot jaunus košumkrūmu stādījumus, iestādīt 15 jaunus kokus un ierīkot ziemciešu puķu dobes. Jaunie stādījumi plānoti, lai tie neuzkrītoši un saudzējoši nomainītu jau pāraugušos vecos kokus, saglabājot ainavisko Liepājas Jūrmalas parku arī nākamajām paaudzēm.

Informācijai:
Koncertdārza „Pūt, vējiņi!” rekonstrukcijas un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojuma Peldu ielā 57 būvniecības 1. un 2. kārtas pasūtītājs ir SIA „Latviešu biedrības nams”.

Savukārt tenisu kortu rekonstrukcijas Jūrmalas parkā pasūtītājs ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Nekustamā īpašuma pārvalde”.


Papildu informācija:

Aija Kokina
Projekta autore
e-pasts: aija@kidea.co

Dace Liepniece
Vides aizsardzības vecākā speciāliste
Liepājas pilsētas Dome
e-pasts: dace.liepniece@dome.liepaja.lv


Informācija ievietota 2013. gada 22. martā


Liepājas dome izsludina nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu, kurā aicinātas piedalīties visas Liepājas NVO. Konkursa pieejamais līdzfinansējums šajā gadā ir LVL 11700.

Šogad par prioritātēm noteikti projekti, kuros tiek īstenotas idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus, kā arī projekti, kuros tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības aktivitātes un kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).

Projektus var iesniegt līdz 2013. gada 15. martam (plkst. 17.00) Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.


Informācija ievietota 2013. gada 21. februārī. Paziņojums par sabiedrības līdzdalību
Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam,
tai skaitā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, izstrādē


Ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.52 Liepājas pilsēta uzsāka attīstības plānošanu ilgtermiņā un vidējā termiņā – Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam (turpmāk dokumentu) izstrādi.

Liepājas pilsētas Dome aicina pilsētas iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Liepājas pilsētas izaugsmes plānošanā, pieteikties dalībai tematiskajās darba grupās.

 N.p.k.   
Tematiskās grupas
Norises laiks
 1.Izglītība
 19.jūnijs plkst. 9.00-13.00 un 14.00-18.00
 2.Pilsētas ekonomiskais modelis 20.jūnijs plkst. 9.00-13.00
 3.Sasniedzamība 20.jūnijs plkst. 14.00-18.00
 4.Pilsētvide, daba un ilgtspējīga pilsētsaimniecība 26.jūnijs plkst. 10.00-14.00
 5.Veselība 4.jūlijs plkst. 9.00-13.00
 6.Tūrisms un pilsētas mārketings 4.jūlijs plkst. 14.00-18.00
 7.Sabiedrības drošība 10.jūlijs plkst. 9.00-13.00
 8.Brīvais laiks 10.jūlijs plkst. 14.00-18.00

APLŪKOJAMĀS TĒMAS TEMATISKAJĀS DARBA GRUPĀS

Norises vieta – Liepājas pilsētas Domes lielā zāle, Rožu ielā 6.

Pieteikties dalībai darba grupās var:
 • aizpildot Elektronisko pieteikuma anketu
 • piesakot dalību pa tālruni 63404705
 • piesakoties personīgi Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (Rožu ielā 6 vai Ģenerāļa Baloža ielā 1).

Šo darba grupu mērķis ir iesaistīt dokumentu izstrādē iespējami plašu interešu grupu pārstāvniecību, tādejādi panākot:
 • augstu attīstības plānošanas procesā iesaistīto personu informētības pakāpi;
 • interešu saskaņotību starp pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm;
 • integrētās pieejas principu ievērošanu attīstības plānošanā;
 • sabiedrības interesēm atbilstoša rīcības plāna izstrādi.

Dalībnieku skaits tematiskajās darba grupās ir ierobežots, tāpēc noteikti sekojoši dalībnieku atlases kritēriji:
 • dalībnieks piedalās lēmumu pieņemšanā saistībā ar kādas no tematiskajā grupā noteiktās tēmas pārvaldi, attīstību;
 • dalībnieks ir kādas formālās sabiedrības grupas pārstāvis (biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās organizācijas u.c.);
 • dalībnieks ir atzīts eksperts saistībā ar kādu no tematiskajā grupā noteiktajām tēmām;
 • dalībnieks ir ieinteresēts Liepājas pilsētas attīstības plānošanā un gatavs līdzdarboties plānošanas procesā ar idejām un komentāriem.

Līdzdarboties var arī iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus dokumentu izstrādei elektroniski uz e-pastu info@dome.liepaja.lv vai atstājot tos Liepājas pilsētas Domes apmeklētāju pieņemšanas centros (Rožu ielā 6 vai Ģenerāļa Baloža ielā 1) līdz 2012. gada 10. augustam, norādot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un/ vai e-pasta adrese).

Aktuālā un papildus informācija pieejama arī Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, zvanot pa tālruni 63404705, vai elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi info@dome.liepaja.lv.
 
Daudz plašāku informāciju par attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu skatīt majas lapas sadaļā ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA