Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Ģenerālo un beramkravu pārkraušanas komplekss Pulvera ielā 11, Liepājā.

Ģenerālo un beramkravu pārkraušanas komplekss Pulvera ielā 11, Liepājā.

Nosaukums un adrese
”Ģenerālo un beramkravu pārkraušanas komplekss” Pulvera ielā 11, Liepājā

Apspriešanas ierosinātājs
SIA „MARILAT SK”
Pulvera ielā 11, Liepājā,
reģ.Nr. 42103019485
Projektētājs: SIA „HT0 Konsaltings”, Eksporta ielā 6, Rīga

Apraksts
Būvprojekts paredz Ģenerālo un beramkravu pārkraušanas kompleksa izveidošanu Liepājas ostas piestātnēs Nr. 30 un Nr. 30A, kas atrodas Liepājas ostas Karostas kanāla dienvidu krastā. Plānotais pārkraušanas apjoms ir 400 000 t/gadā.
Būvniecība tiks veikta vairākās kārtās. Pirmās kārtas sastāvā paredzēta dzelzceļa sliežu ceļu un kompleksa teritorijas norobežojuma būvniecību.
Zemesgabala platība 20627m2

Ar publiskai apspriešanai sagatavotajiem materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes 1. stāva vestibilā, darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās un ceturtdienās līdz plkst.18.00.) laika perioda no 13.01.2009. – 10.02.2009.
Iecerētās būvniecības prezentācijas pasākums, kurā piedalīsies būvniecības ierosinātāja, projektētāja un Būvvaldes pārstāvji notiks 22.01.2009. plkst.17.30 Liepājas pilsētas domes 2.stāva zālē.

Aptaujas lapas un rakstiski priekšlikumi iesniedzamas Liepājas pilsētas Būvvaldē vai pa pastu (adrese – Rožu iela 6, Liepāja, LV 3401) līdz 10.02.2009. ieskaitot.
Informatīvais tālruņa numurs uzziņām par Liepājas pilsētas domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem -63404725.

Planšete nr.1 (12.1MB)

Planšete nr.2 (14.1MB)

Aptaujas lapa (46KB)

Gala ziņojums (75KB)