Sabiedrība - Cilvēktirdzniecība - Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Liepājas pilsētas starpinstitucionālās darba grupas cilvēku tirdzniecības novēršanai
Institūciju kompetenču apraksts un kontaktinformācija


 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija   

 • Apkopo informāciju un lemj par rīcību:
  • par situāciju cilvēku tirdzniecības novēršanā pilsētā,
  • par nepieciešamajām speciālistu apmācībām,
  • par preventīvo pasākumu un informatīvo kampaņu cilvēku tirdzniecības novēršanai organizēšanu dažādām mērķa grupām

 • Koordinē starpprofesionāļu darba grupas cilvēku tirdzniecības novēršanai darbu Liepājā
 • Sadarbojas ar LV Iekšlietu ministriju CT novēršanas jautājumos
 • Sniedz informāciju iedzīvotājiem un speciālistiem par rīcību konkrētā gadījumā – kurā iestādē, pie kura speciālista griezties
Kontakti: T.: 634 04721, E.: pasts info@liepaja.lv


Liepājas prokuratūra
    
 • Uzrauga policijas darbu saistībā ar krimināllietām
 • Sākotnēji uzrauga krimināllietu un nodrošina lietas virzību uz tiesu
 • Ārvalstnieki – kriminālprocesā apsūdzēto ārā raidīšana 
 • Konsultācijas
Kontakti: T.: 634 89607, E.: liepaja@lrp.gov.lv


Tiesa    
 • Tiesa pieņem gala lēmumu – ir vai nav noziegums, tiesas izmeklēšana, pieaugušos cietušos aicina uz tiesu, tiesas organizē psiholoģisko ekspertīzi
 • Tiesa lemj, vai nepilngadīgajam ir jānāk uz tiesu liecināt
 • Upura statusu iegūst pirms tiesas
Kontakti: T.: 63401800, 63401752, E.: liepaja@tiesa.lv


Valsts robežsardze    
 • Kontroles institūcija:
  • Robežpārbaudes lidostās, ostās, sauszemes robežkontroles punktos – iespēja konstatēt: savervēto upuru pārvietošanu gan izvedot no valsts, gan ievedot valstī.
  • Imigrācijas kontroles lidostās, ostās, uzņēmumos, dzīvesvietās - iespēja konstatēt savervēto upuru pārvietošanu, fiktīvu laulību pazīmes, kā arī personas, kurām ir ierobežota pārvietošanās (atņemti dokumenti), kā arī personas, kuras ir “paverdzinātas” u.c. gadījumi.
 • Ja tiek konstatēta persona (aizdomas, ka CT gadījums), tiek informētas atbildīgās iestādes (CT organizēšanas atklāšana, CT upura aizsardzība)
 • Ārzemniekam – noteikta personība, valsts piederība, vai legāli uzturas valstī. Ja persona uzturas valstī nelegāli, tad ārzemnieks tiks pakļauts Imigrācijas likumā noteiktām procedūrām, ieskaitot nogādāšanu aizturēšanas centrā.
Kontakti: T.: 63 483 711, E.: liepajas.rkp@rs.gov.lv


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
    
 • Cilvēku tirdzniecības jautājumos strādā ciešā sadarbībā ar Valsts robežsardzi
 • Migrācijas plūsmas kontrole
 • Ārvalstniekiem uzturēšanās atļauju izsniegšana
 • Imigrācijas likuma 23.panta sestā un septītā daļa:
  • (6) Procesa virzītājam ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekam, kas nav Savienības pilsonis un ir atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri, kā arī viņa pavadībā esošam nepilngadīgam bērnam uz laiku, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem. 
  • (7) Ārzemniekam, kurš, nelikumīgi uzturoties Latvijas Republikā, ticis nelikumīgi nodarbināts īpaši ekspluatējošos darba apstākļos, kā arī nepilngadīgam ārzemniekam, kurš, nelikumīgi uzturoties Latvijas Republikā, ticis nelikumīgi nodarbināts, ir tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju, ja viņš vērsies tiesā ar pieteikumu par neizmaksātās darba samaksas piedziņu no darba devēja. Termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt atkārtoti, ja tiesas process par darba samaksas piedziņu no darba devēja nav pabeigts vai neizmaksātā darba samaksa no darba devēja nav saņemta. Pirmreizējo un atkārtotu termiņuzturēšanās atļauju izsniedz uz vienu gadu. Īpaši ekspluatējoši darba apstākļi ir tādi darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi, kas rada ļoti nesamērīgas atšķirības starp likumīgi nodarbinātu darbinieku darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem un tāda ārzemnieka darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem, kurš Latvijas Republikā uzturas nelikumīgi, kā arī atšķirības dzimumu diskriminācijas vai cita veida diskriminācijas dēļ vai atšķirības, kas ietekmē ārzemnieka drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī aizskar viņa cieņu.
Kontakti:T.: 634 22802, E.: liepaja@pmlp.gov.lv


Valsts policija 

 • Resoriskā (informācijas) pārbaude, izmeklēšana, krimināllietas uzsākšana
  • Iecirkņa inspektori ir apmācīti kā strādāt ar potenciālajiem CT upuriem
  • Ierindas policistiem (daļai) ir vēl nepieciešama apmācība par cilvēku tirdzniecību
Tiešā kontaktpersona, kura varētu konsultēt, ja reāli saskatāms, ka cilvēks cietis no cilvēku tirdzniecības (ir upuris) vai arī ienākusi reāla informācija par personu, kura nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību:

Mareks Kalendra
vecākais inspektors
VP Kurzemes RP kriminālpolicijas biroja organizētās noziedzības un noziegumu  ekonomikas jomā apkarošanas nodaļa
T.: 634 04523,
E.: mareks.kalendra@kurzeme.vp.gov.lv

Jebkurā citā gadījumā, kad ir tikai šaubas, vai aizdomas var zvanīt uz 110

Preventīvais darbs:
 • informācija par draudiem un sekām dažādās situācijās
 • jauniešiem – kā izvēlēties drošu apmācību programmu ārzemēs
 • par drošu internetu:
 • darbs ar pedagogiem, t.sk. klases audzinātājiem
 • darbs ar vecākiem – pirms doties uz kādu valsti, iepazīties ar tās likumiem, jo katrā valstī CT tiek traktēta dažādi
 • vislielākais CT risks – darba meklējumi
Par gadījumu informācija tiek nodota kompetentai iestādei.

Kontakti: T.: 634 04630, E. kanc@kurzeme@vp.gov.lv 


Nodarbinātības Valsts aģentūra

Pakalpojums Latvijas valsts piederīgajiem:
 • NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem pieejams atbalsts un pakalpojumi integrācijai darba tirgū (karjeras konsultācijas, apmācības, darba piedāvājumi, nodarbinātības projekti u.c.)
 • Projekts “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū”
 • EURES konsultācijas (informācija par darbu ārzemēs) Andris Segliņš – t.nr. 634 29422, e – pasts Andris.Seglins@nva.gov.lv
Profilaktiskais darbs:
 • EURES konsultantu informācija un konsultācijas par drošu darbu ārzemēs (kā atpazīt viltus vai krāpnieciskus darba piedāvājumus, praktiskie un juridiskie aspekti dodoties strādāt vai darba meklējumos uz ārvalstīm).
 • NVA atbalsta pakalpojumi bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušām personām.
Kontakti: T.: 634 89796


Liepājas pašvaldības policija   

Aizdomu gadījumā ziņo Sociālajam dienestam un Valsts policijai.
Par ārvalstnieku ziņo Valsts robežsardzei
Gadījumā, ja aizdomas par nepilngadīgo, tiek ziņots Bāriņtiesai

Kontakti: T.: 634 20269, E.: policija@pp.liepaja.lv


Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
  
 
Informāciju saņem tad, kad ir aizdomas, vai jau ir identificēts CT gadījums. Nodrošina pārstāvību un organizē aizsardzību, sociālo palīdzību jebkuram Latvijas valsts piederīgajam.  

Atbilstoši patvēruma likumam, bāriņtiesa nodrošina:
 • pārstāv nepilngadīgu personu bez pavadības personiskajās un mantiskajās attiecībās patvēruma procedūras laikā (likumīgais pārstāvis);
 • lemj par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu nepilngadīgai personai bez pavadības
Kontakti: T.: 634 22496, 634 01994, E.: barintiesa@liepaja.lv


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  (VBTAI)

VBTAI ir konstatējoša, informējoša, izglītojoša un starpnieka funkcija.

 • Saņemot informāciju vai pašiem veicot pārbaudes, ziņotu iestādes vadībai un Valsts policijai. Informētu par iespējām pašvaldībā saņemt nepieciešamo palīdzību (materiālo, psihosociālo rehabilitāciju u.c.)
 • Uzraugām un koordinējam turpmāko rīcību, esam padomdevēji
 • Gadījumu paturam savā redzeslokā līdz galīgam lēmumam
 Kontakti: T.: 634 29624, E.: inga.dobele@bti.gov.lv


Liepājas sociālais dienests   
Atbalsta funkcija
 • Izmitināšana
  • Atbalsta dzīvoklis Sociālajā dzīvojamajā mājā, Flotes ielā 14
  • Nakts patversme
 • Pastāvīga dzīvesvieta – Liepājas pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvalde, Mājokļu nodaļa
 • Psiholoģiska palīdzība
 • Materiālā palīdzība – pašvaldības sociālie pabalsti
 • Valsts valodas apguve (Nodarbinātības valsts aģentūra)
 • Atbalsts darba meklējumos
  • Nodarbinātības valsts aģentūra
  • Profesionālās karjeras izvēles centrs
 • Psihosociālais atbalsts upuriem un upuru tuviniekiem (Sociālā dienesta sociālie darbinieki)
 • Dokumentu atjaunošana
 • Ātri reaģējamie pakalpojumi
  • Izmitināšana
  • Veselības aprūpe
  • Psihologa pakalpojumi
  • Materiālā palīdzība
  • Dokumentu atjaunošana
 • Viegli pieejami pakalpojumi iespējami tuvāk dzīvesvietai
 • Vienlaicīga darbība
  • atbalsts upurim
  • atbalsts upura tuviniekiem
 • CT upuris nepilngadīgais – sadarbība ar Bāriņtiesu, informācija policijai, ievietošana Talsu krīžu centrā
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošina transportu CT upura nokļūšanai līdz sociālā pakalpojuma par valsts budžeta līdzekļiem sniedzējam

Kontakti:T.: 63 489 655, E.: liepsd@liepsd.lv


Biedrība “Patvērums “Drošā māja””

Valsts rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs CT upuriem:
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
 • Individuālas jurista, sociālā darbinieka, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas
 • Apmaksāta nokļūšana līdz pakalpojuma saņemšanas vietai
 • Drošs patvērums
 • Ja nepieciešams, pirmās nepieciešamības preces
 • Sedz izmaksas dokumentu noformēšanai, pieprasīšanai, tulkošanai
 • Nodrošina atbalstu saistībā ar kriminālprocesu – personas pārstāvību tiesā, tulka pakalpojumi, psihosociāla palīdzība
Kontakti: M.: 28612120 (diennakts tālrunis); T.: 67898343 (darba laikā), E.: drosa.maja@gmail.com; www.patverums-dm.lv

Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta””    
Valsts rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs CT upuriem:
 • Sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas
 • Repatriācija klientiem un viņu nepilngadīgajiem bērniem
 • Drošs patvērums
 • Pirmās nepieciešamības preces
 • Izmaksas dokumentu pieprasīšanai, tulkošanai, atjaunošanai
 Kontakti: M.: 29195442, E.: centrs@martaliepaja.lv; www.martaliepaja.lv  


Liepājas Izglītības pārvalde 
  
Preventīvais darbs
 • Aizdomu gadījumā – jebkurš skolotājs, sociālais pedagogs, sociālais dienests, Bāriņtiesa
 • Ja ģimene atgriežas no ārzemēm – sociālais pedagogs palīdz nepilngadīgo iekārtot skolā
 • Pieejams atbalsta personāls nepilngadīgajam (sociālais pedagogs, karjeras konsultants, psihologs, speciālais pedagogs)
Kontakti: T.: 634 24534,E.: info@liepaja.edu.lv


Liepājas Universitāte 
Universālā profilakse un izglītojošā funkcija (studenti):
 • skolotāji
 • sociālie pedagogi
 • jaunatnes lietu speciālisti
 • karjeras konsultanti
 • jaunatnes lietu speciālisti
 • sociālie darbinieki
 • IT speciālisti (drošs internets)
CT jautājumu integrācija studiju programmās

www.liepu.lv

Žurnāliste   

Universālā profilakse - sabiedrības izglītošana, gadījumu atspoguļošana
 
Informācija ievietota 2017. gada 18. oktobrī