Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - Cilvēktirdzniecība

Cilvēktirdzniecība

 
 
 
Lai arī termins “cilvēku tirdzniecība” līdz mūsdienām atnācis no verdzības laikiem, tas nav zaudējis aktualitāti, bet gan atvērtās pasaules laikā uzņem jaunus apgriezienus, apdraudot personu brīvību, drošību un arī dzīvību.

Izplatītākās mūsdienu cilvēku tirdzniecības formas:
 • seksuālā ekspluatācija;
 • piespiedu darbs;
 • izmantošana noziedzīgās darbībās;
 • fiktīvās laulības;
 • orgānu izņemšana.

Objektīvās pazīmes, kas var liecināt, ka persona kļuvusi par cilvēku tirdzniecības upuri (vizuālais izskats un saskarsme):
 • uz personas ķermeņa ir redzami sasitumi vai citas fiziskas vardarbības pēdas;
 • persona izskatās nekopta, nomocīta; 
 • persona mēģina aizbēgt; 
 • persona ir nervoza; 
 • persona ir ļoti jūtīga; 
 • persona izskatās iebaidīta; 
 • persona izrāda depresijas pazīmes; 
 • persona ir atturīga attiecībās ar citiem darbiniekiem; 
 • persona nelabprāt atbild uz jautājumiem, mēģina atbildēt atbilstoši kāda pamācībām, runā iemācītu tekstu.

Lai pasargātu mūsu cilvēkus no personām, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību, Liepājas pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” (STORM II)*. Ir paveikti konkrēti darbi, lai ierobežotu šo ļaunumu un palīdzētu cilvēkiem, kas nonākuši cilvēku tirgotāju nagos.
 
Liepājas pašvaldība jau 2003.gadā, iesaistoties projektā „Cilvēku tirdzniecības novēršana, izmeklēšana un upuru repatriācija”**, kura autori ir International Organization for Adolescents /ASV/, izveidoja starpinstitucionālu speciālistu grupu no speciālistiem, kuri savā tiešajā darbā var nonākt tiešā saskarē gan ar cilvēku tirdzniecības upuriem, gan šo upuru vervētājiem, gan izglītot sabiedrību un potenciālos upurus par riskiem iekļūt vervētāju tīklos, kā arī sniegt palīdzību cilvēkiem, kas par šādiem upuriem jau kļuvuši.

Liepājas pašvaldības starpinstitucionālās speciālistu grupas cīņā ar cilvēku tirdzniecību koordinatore ir Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže

Liepājas pašvaldības starpinstitūciju speciālistu darba grupu jeb starp profesionāļu komandu vada Liepājas pilsētas virsprokurors Atis Dzērvēns.

Grupas sastāvā strādā pārstāvji no:
 • Liepājas pilsētas pašvaldības (sabiedrības pārvaldes speciālists)
 • Prokuratūras
 • Pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļas
 • Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības nodaļas
 • Bāriņtiesas
 • Kriminālpolicijas
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
 • Nodarbinātības valsts aģentūras EURES nodaļas
 • Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes imigrācijas dienesta
 • Sociālā dienesta
 • Kurzemes apgabaltiesas
 • Liepājas Universitātes
 • Pilsētas laikraksta.

Tās dalībnieki uztur sakarus gan ar pašvaldības, gan valsts institūcijām, sniedzot savu vērtējumu par problemātiku, mudinot turpināt cīņu ar cilvēku tirdzniecību un iesaka arvien jaunus paņēmienus, lai uzlabotu pasākumu efektivitāti. Grupas sastāvs tās pastāvēšanas gados kļuvis pat plašāks, jo, darba procesā piesaistīti vēl citu institūciju pārstāvji, kuru iesaistīšanās un kompetences ir būtisks ieguldījums kopējā darbā.

Liepājas pilsētas starpinstitucionālās darba grupas cilvēku tirdzniecības novēršanai Institūciju kompetenču apraksts un kontaktinformācija

Visi grupas dalībnieki ir piedalījušies neskaitāmos semināros un konferencēs, diskusijās, t.sk. arī publiskās un masu medijos. Semināri un apmācības notikušas gan ar mērķi iepazīstināt ar cilvēku tirdzniecības tik dažādajām sejām – kā atklātajām, tā slēptajām, gan apzināt katras speciālistu pārstāvētās institūcijas resursus cīņā ar cilvēku tirdzniecību un iespējas sniegt palīdzību tās upuriem, kā arī indentificēt vervētājus.
 
Galvenais darba grupas uzdevums ir informēt dažādus sabiedrības slāņus par to, kā nenokļūt vervētāju slazdos, kas ir tik viltīgi un dažkārt ļoti grūti atpazīstami. Tāpēc preventīvais darbs ir viens no šīs komandas galvenajiem uzdevumiem.

Starpinstitucionālās darba grupas profesionāļu komanda strādā divos līmeņos:

 • Pirmkārt, grupas locekļi ir apmācīti strādāt ar cilvēktirdzniecības upuriem. Lai to veiksmīgi īstenotu, ļoti svarīga ir uzticības veidošanās starp grupas dalībniekiem, tiešas un nepastarpinātas komunikācijas esamība arī citu institūciju speciālistu sadarbībā, dažādie skatījumi uz cilvēku tirdzniecības problēmu caur komandas locekļu padziļinātām zināšanām un ieskatiem problēmā, kā arī redzējums, kā paplašināt problēmas risināšanu, meklējot dažādas alternatīvas.
 • Otrkārt, darba grupas speciālisti piedalās programmu izstrādē, likumdošanas pilnveidošanā atbilstoši mūsu reģiona vajadzībām un koordinē cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzību pašvaldībā.
 

Īstenojot projektu STROM II* , no grupas dalībnieku vidus ir sagatavota arī lektoru komanda, kas jau vadījusi seminārus, iepazīstinot ar riskiem kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, kā no tā izvairīties un kā šiem upuriem sniegt palīdzību, un šis darbs turpināsies.

Šajā lektoru komandā ir:

 • Maija Agatina, Liepājas Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja
 • Vita Kalote, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieka vietniece
 • Juris Dilba, resursu centra "Marta" Liepājas filiāles vadītājs .

Savukārt ar preses un citu informācijas līdzekļu starpniecību iedzīvotāji tiek informēti par darba grupas aktivitātēm, kā arī par cilvēktirdzniecības un darba drošības ārzemēs jautājumiem, speciālistu viedokļiem un aktualitātēm ar to saistītajā likumdošanā.

Starpinstitucionālās darba grupas dalībnieku atziņas un ieguvumi:

 • darba grupas rīcībā ir pašu radīts praktisks materiāls - Liepājas pilsētas starpinstitucionālās darba grupas cilvēku tirdzniecības novēršanai institūciju kompetenču apraksts, kuru var efektīvi izmantot tās turpmākajā darbā;
 • semināros veicināta izpratne par komandas darba nepieciešamību, plānojot aktivitātes darbam, preventīvam darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem;
 • balstoties uz praktiskām darba metodēm, veicināta padziļināta izpratne par klienta/mērķa grupas vajadzībām, atrašanos sistēmā;
 • domājot par preventīvo darbu, ieskicētas nozares un jomas, kur svarīga informācija par cilvēku tirdzniecības riskiem;
 • gūts ieskats par daudznozaru sadarbības plusiem un grūtībām, kuras var rasties darbā ar mērķa grupām;
 • gūts ieskats veiksmīgas komunikācijas pamatprincipos darbā ar mērķa grupām.


Projekta noslēguma fāzē,
ir sagatavots informatīvais buklets (.jpg), kurā ir skaidrotas cilvēku tirdzniecības formas, iespējamie upuri un to vervētāju darbības veidi, lai tuvinātos upuriem. Šo bukletu izplatīs gan mācību iestādēs, gan dažādās sabiedriskās vietās Liepājā un plānots arī bijušajā Liepājas rajonā, jo, kā liecina pētījumi, cilvēki no mūsu reģiona ir vieni no tiem, kas visbiežāk nonāk cilvēktirdzniecības upuru lomā, ja runājam par Latviju.

Informāciju par cilvēku tirdzniecības novēršanu, atbalstu un palīdzību upuriem un projektu STROM II lasiet interneta vietnē www.cilvektirdznieciba.lv .

 * Projekts STROM II ir starptautisks projekts, kura mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski ieviešot 2015. gadā īstenotā projekta STROM ietvaros izstrādātās vadlīnijas pašvaldībām divās pašvaldībās Latvijā (Liepājā un Valmierā) Lietuvā, Igaunijā un Krievijas ziemeļ-rietumu reģionā. Projektu līdzfinansē Zviedrijas institūts, Ziemeļu Ministru padome un Latvijas Iekšlietu ministrija.

** 2003.gada janvārī Latvijā tika uzsākts projekts „Cilvēku tirdzniecības novēršana, izmeklēšana un upuru repatriācija”, kura autori ir International Organization for Adolescents /ASV/ sadarbībā ar Cross-Sektor Solutions, LLC /ASV/ un Latvijas Jaunatnes Veselības centra Padomi. Projekta pamatmērķis - palielināt Valsts institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbības efektivitāti cīņā ar cilvēku tirdzniecību, izmantojot saskaņotas novēršanas un izmeklēšanas tehnikas. 
 
Informācija ievietota 2017. gada 18. oktobrī