Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

 
Ar 2017. gada 18. maija Liepājas pilsētas domes sēdes lēmumu tiek apstiprināts Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikums 2.2 “Investīciju plāns 2015.-2020.”

Aktualizētā versija pieejama ŠEIT
 
Informācija ievietota 2017. gada 26. maijā
 
 
Ar 2017. gada 13. aprīļa Liepājas pilsētas domes sēdes lēmumu tiek apstiprināts Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam pielikums 2.1. “Rīcību plāns 2015.-2020.”
 
Aktualizētā versija pieejama ŠEIT
 
Informācija ievietota 2017. gada 25. aprīlī
 


 
 
Pieņemti vidēja un ilgtermiņa pilsētas attīstības plānošanas dokumenti 
 
Ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra sēdes lēmumu tiek apstiprinātas Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–2020. gadam, t.sk. tās pielikumus, Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Vides pārskata gala redakcijas.
 
Visus augstāk minētos dokumentus drukātā formātā var saņemt Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) Rožu ielā 6, Liepājā, 1.stāvā, kā arī APC filiālē Mazā domē Karostā, Ģenerāļa Baloža ielā 1, Liepājā.

Informācija ievietota 2015. gada 23. janvārī


 
Informācija atjaunota 2015. gada 12. janvārī

Pašreiz norit darbs pie Liepājas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam GALA redakcijas izstrādes, kuru ir plānots apstiprināt 2015. gada 22. janvāra domes sēdē.


Topošo Liepājas pilsētas plānošanas dokumentu 1.redakcijas: 


2014.gada sākumā (no 2014.gada 10.janvāra līdz 21.februārim) noritēja Liepājas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Ar izteiktajiem priekšlikumiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties mājas lapas sadaļā  "Sabiedrība" apakšsadaļā "Sabiedrības līdzdalība " .Informācija ievietota 2014. gada 10. janvārī 

Aicinām ikvienu līdzdarboties publiskajā apspriešanā par
Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem!

 
Aicinām Tevi līdzdarboties „Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” un „Attīstības programmas 2020” un Vides pārskata publiskajās apspriešanās ar savu vērtējumu, priekšlikumiem un viedokli. Publiskās apspriešanas Liepājas pilsētas attīstības dokumentiem turpināsies līdz 2014. gada 21. februārim.
 
 
1. Dokumenti   


2. Pieteikšanās līdzdalībai
 

Novērtējuma un priekšlikumu anketu līdz 2014. gada 21. februārim var saņemt un iesniegt Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (APC) Rožu ielā 6, Liepājā, 1.stāvā, kā arī APC filiālē Mazā domē Karostā, Ģenerāļa Baloža ielā 1, Liepājā.

Anketu var aizpildīt arī elektroniski ŠEIT

Lai, saskaņā ar normatīvo regulējumu, iekļautu Jūsu priekšlikumus publiskās apspriešanas Kopsavilkuma dokumentā, anketā jānorāda:
  • fiziskām personām – vārds, uzvārds, e-pasta adrese vai tālrunis;
  • juridiskām personām – nosaukums, darbības joma, e-pasta adrese vai tālrunis.


Publiskās apspriešanas ietvaros noritēs tikšanās ar sekojošām mērķa grupām:
 
N.p.k.
 Tikšanās mērķa grupasVieta    
Laiks
 1.Izglītības sektors (skolas, augstākās izgl.iestādes, tehnikums, skolēni, studenti, pedagogi, mācībspēki u.c.)
Liepājas Universitātes aktu zāle, 4. stāvs
 14.01.2014.
Plkst. 16.00
 2. Jaunatnes organizācijas
(jauniešu NVO, skolēnu pašpārvaldes u.c.)
Jauniešu māja, Kungu iela 24 15.01.2014.
Plkst. 18.00
 3. Sports, veselība un aktīvā atpūtaLiepājas Olimpiskais Centrs, Tango zāle, 1. stāvs
 17.01.2014.
Plkst. 10.00
 4. Kultūra un tūrismsLiepājas Latviešu Biedrības nams, Kamerzāle, 2. stāvs 20.01.2014.
Plkst. 10.00
 5.Uzņēmējdarbība (pakalpojumu sniedzēji, ražotāji, LTRK, LDDK, Direktoru padome. Osta, LSEZ)Liepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6
 21.01.2014.
Plkst. 10.00
 6. Nevalstiskās organizācijasLiepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6 24.01.2014.
Plkst. 17.00
 7. Mikrorajona sapulce Ezerkrasta iedzīvotājiem Liepājas 8. Vidusskola, Dunikas iela 9-1127.01.2014.
Plkst. 18.00
 8.Mikrorajona sapulce Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotājiemLiepājas 15. vidusskola, O.Kalpaka 96 28.01.2014.
Plkst. 18.00 
 9.Mikrorajona sapulce Zaļās birzs iedzīvotājiem „Zaļās birzs” bibliotēka, Talsu 39, ieeja no sētas puses  30.01.2014.
Plkst. 18.00 
 10.Pensionāru biedrības
Pensionāru dienas centrs, Klaipēdas ielā 96
31.01.2014.
Plkst. 12.00
 11.Mikrorajona sapulce centra iedzīvotājiem
Liepājas Domes
Lielā zāle, Rožu iela 6
 03.02.2014.
Plkst. 18.00
 12.Mikrorajona sapulce Karostas iedzīvotājiemPašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”, Lazaretes ielā 7 04.02.2014.
Plkst. 18.00
 13.Mikrorajona sapulce Dienvidrietumu rajona iedzīvotājiem Liepājas 2. Vidusskola, Liedaga 5 06.02.2014.
Plkst. 18.00
    
 14.Kurzemes plānošanas reģions un apkārtējo novadu pašvaldību pārstāvji
 Liepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6
 10.02.2014.
Plkst. 15.00
 15.Domes komisijas un Trīspusējā konsultatīvā padomeLiepājas dome, telpa tiks precizēta Tiks precizēts
 16.Pilsētvide (pilsētas saimniecība un vide)
Liepājas Domes Lielā zāle, Rožu iela 6
 12.02.2014.
Plkst.14.00
 17.Iedzīvotāju forums Tiks precizēts Tiks precizēts
 
 
Publiskās apspriešanas Kopsavilkuma dokuments tiks sagatavots un publiskots 30 dienu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām pašvaldības mājas www.liepaja.lv .


3. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata publiskajā apspriešanā, kas norisināsies no 2014.gada 10.janvāra līdz 21.februārim.
Sabiedriskās apspriedes ir jebkuras jomas pārstāvjiem un interesenti var apmeklēt ikvienu apspriedi bez iepriekšējas pieteikšanās.


4. Dokumenta veids  

Ilgtermiņa un vidēja termiņa  teritorijas attīstības plānošanas dokumenti


5. Dokumentu nosaukums un izstrādātāji   

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 1.redakcija (turpmāk - Stratēģija).

Izstrādātāji: Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde un Būvvalde

Liepājas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam 1.redakcija (turpmāk – Attīstības programma).

Izstrādātāji: Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde un Būvvalde

Stratēģijas un Attīstības programmas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcija (turpmāk – Vides pārskats).

Izstrādātājs: Liepājas pilsētas Vides daļa


6. Teritorija   

Dokumenti izstrādāti Liepājas pilsētas pašvaldība administratīvajai teritorijai, tomēr Liepājai kā starptautiska un nacionāla līmeņa centram ir plašāka ietekme.
Piemēram, reģionālā mērogā dokumenti ietekmēs Kurzemes plānošanas reģiona teritoriju, prioritāri skarot Liepājas apkārtni jeb aglomerāciju un nodrošinot visplašākā pakalpojumu pieejamību un dažādu jomu attīstību
Nacionālā mērogā dokumenti ietekmēs Liepājas  sasniedzamību un ar loģistikas nodrošināšanu saistītas jomas (sauszemes un jūras transporta sasaisti un attīstību, cilvēkresursu mobilitātes nodrošināšanu.


7. Dokumenta mērķgrupas

Liepājas pilsētas iedzīvotāji, pilsētā strādājošie citu pašvaldību iedzīvotāji un dažādu pakalpojumu saņēmēji Liepājā, kā arī citi ieinteresētie sabiedrības pārstāvji un interešu grupas.


8. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība   

Vienoties par Liepājas pilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem, to sasniegšanai būtiskākajām rīcībpolitikām un to rīcībām, kā arī prioritārajiem investīciju projektiem.


9. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība   

Sttratēģija tiek izstrādāta laika posmam līdz 2030.gadam.
Attīstības programma – laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam.
Dokumentus plānots apstiprināt 2014.gada vidū.


10. Kontaktinformācija:

Liepājas pilsētas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, tālrunis 63404743.

 
11. Atbildīgā amatpersona 

Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos G.Ansiņš.
 
 

Visu publiskās apspriešanas laiku ar dokumentu 1.redakcijām būs iespēja iepazīties elektroniskā versijā pašvaldības mājas lapā, savukārt drukātā versijā - pašvaldības institūcijās, bibliotēku lasītavās, dažādu izglītības iestāžu bibliotēkās, NVO un dienas centros.

Sabiedrības pārstāvju sniegtie viedokļi publiskās apspriešanas procesa ietvaros, saskaņā ar normatīvo regulējumu, tiks apkopoti Kopsavilkuma dokumentā. Pašvaldības mājaslapā tas būs pieejams 30 dienu laikā pēc publiskās apspriešanas beigām.
 
 


22.02.2012.
Paziņojums par Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam, tai skaitā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, izstrādes uzsākšanu
Liepājas pilsētas Dome informē, ka ar 2012.gada 16.februāra Liepājas pilsētas Domes lēmumu (Nr.52) ir uzsākta Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam, tai skaitā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrāde. Atbildīga par izstrādes procesu un gala rezultātu ir Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvalde.

Izstrādes uzraudzības Vadības grupā ietilpst deputāti, uzņēmēji, sociālie partneri un Liepājas Universitātes pārstāvis. Dokumentu izstrādes process paredz plašu sabiedrības iesaisti, par kuru papildus informācija sekos.

Apstiprinātais darba uzdevums un laika grafiks paredz dokumentu izstrādi pabeigt līdz 2013.gada 31.janvārim.

INFORMĀCIJAI! 
Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments un ieskicēs Liepāju 2030.gadā. Šāda dokumenta nepieciešamību nosaka gan normatīvs regulējums, gan arī loģiska nepieciešamība paskatīties tālāk par kārtējo Eiropas Savienības finansējuma apguves periodu (nākamais būs 2014.-2020.gada periods). Izstrādājot Liepājas  ilgtspējīgu attīstības stratēģiju, saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu, ir jānēm vērā hierarhiski augstākstāvošo plānošanas dokumentu, t.i., kopējo Latvijas ilgtspējīgu attīstības stratēģiju (www.Latvija2030.lv ).

Liepājas attīstības programma 2014.-2020.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un ietvers daudz detalizētāku aprakstu par veicamajiem pasākumiem no 2014. līdz 2020.gadam, tādejādi tuvojoties ilgtermiņa uzstādījumiem. Šis dokuments ir būtisks, lai Liepāja spētu veiksmīgi piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus nākamā plānošanas periodā no 2014.gada.
Attīstības programmas izstrāde tiks veikta rūpīgi sekojot līdzi un iesaistoties Latvijas Nacionālā plāna 2014.-2020.gadam izstrādes procesā, ko veic Pārresoru koordinācijas centrs (http://www.mk.gov.lv/mp/vaditas-padotibas-iestades/mp-pkc/ ).

NORMATĪVAIS PAMATOJUMS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDEI:
a)  Saskaņā ar 2011.gada 1.decembrī spēkā stājušos „Teritorijas attīstības plānošanas likumu” vietējām pašvaldībām ir jāizstrādā un jāapstiprina pašvaldības ilgtspējīga attīstības stratēģija un attīstības programma (12.panta pirmais punkts un 20.panta pirmais, otrais punkts) .
b) Atbilstoši „Attīstības plānošanas sistēmas likumam” ilgtspējīga attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu. Attiecīgi attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu (6.panta ceturtā daļa).


22.02.2012.
16.februāra Domes sēdē ir apstiprināts Liepājas pilsētas jaunais teritorijas plānojums
Informācija par jauno dokumentu skatīt šeit.


1.12.2011.
Ar 2011.gada 1.decembri stājas spēkā "Teritorijas attīstības plānosānas likums", saskaņā ar kuru vietējām pašvaldībām ir jāizstrādā un jāapstiprina pašvaldības ilgtspējīga attīstības stratrēģija un attīstības programma.