Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Komitejas/Komisijas

Komitejas/Komisijas

Dome no deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Vēlēšanu komisija darbojas, balstoties uz Vēlēšanu likumu un  Centrālās vēlēšanu komisijas vadībā.

 Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Liepājas pilsētas
Vēlēšanu komisija

Simona Petrovica - komisijas priekšsēdētāja;
Helga Beks;
Anita Lauka;
Līga Strode;
Vita Šešunova;
Benita Šēniņa;
Kaspars Vārpiņš.

 Benita
ŠĒNIŅA

t. 63404700

pēc vajadzības


LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU UN KOMISIJU SARAKSTS

FINANŠU  KOMITEJA:
Uldis SESKS - priekšsēdētājs;
Gunārs ANSIŅŠ – priekšsēdētāja vietnieks;
Valērijs AGEŠINS;
Atis DEKSNIS;
Linda MATISONE;
Ģirts KRONBERGS;
Jānis VILNĪTIS;
Vilnis VITKOVSKIS;
Edvīns STRIKS.

Indra JOTIKA - sekretāre


FINANŠU KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

 Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Budžeta komisija

Uldis Sesks - komisijas priekšsēdētājs;
Valērijs Agešins;
Gunārs Ansiņš;
Atis Deksnis;
Ronalds Fricbergs;
Ģirts Kronbergs;
Mārtiņš Tīdens;
Jānis Vilnītis;
Vilnis Vitkovskis.

 Anda JUSTOVIČA

t. 63404740

 pēc nepieciešamības
Iepirkuma komisija

Didzis Jēriņš - komisijas priekšsēdētājs;
Eva Ciekurze -
protokolē;
Sergejs Dikterjovs;
Uldis Klaks-Kleins;
Zanda Krūmiņa;
Dina Kupača;
Ilmārs Ozoliņš-Ozols.

t. 63 404 405

 

 trešdienās, plkst. 14.00
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Mārtiņš Tīdens -
komisijas priekšsēdētājs;
Iveta Ansone;
Dace Arāja;
Uldis Hmieļevskis;
Pjotrs Jevtušenko;
Voldemārs Konrads;
Kirils Polovenko.


Sandra DZELZE

t. 63404783

 trešdienās plkst. 16.00
Integrētu teritoriālo
investīciju projektu
iesniegumu vērtēšanas
komisija    
                           

Inita PELNĒNA
komisijas priekšsēdētāja
Arnis VĪTOLS
komisijas priekšsēdētājas vietnieks
Aija ZARIŅA
Inna VASKOVSKA
Anete SKUJIŅA
Anda JUSTOVIČA
Linda MARKUS-NARVILA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas deleģētie komisijas locekļi un to aizvietotāji:
Evita KLAPERE
vai Ritvars TIMERMANIS vai Liene DORBE
Andris EGLĪTIS
vai Jevgēnija BUTŅICKA vai Aksels RUPERTS
Kaspars RAUBIŠKIS
vai Ritvars TIMERMANIS

Vismaz viens Centrālās finanšu un līgumu aģentūras deleģēts pārstāvis, izvērtējot SAM 3.3.1., SAM 4.2.2., SAM 5.6.2., SAM 8.1.2. un 9.3.1.1. pasākuma projektu iesniegumus.

Finanšu ministrijas deleģētie pārstāvji novērotāju statusā:
Irma BONDARE
vai Liene BĒRZIŅA
Salvis SKLADOVS
vai Anna PUKSE
Inga LAPSA
vai Edijs KIRSANOVS

Annija SOKOLOVA
t.: 6 34 04802
Pēc nepieciešamības


PILSĒTAS  ATTĪSTĪBAS  KOMITEJA:

Vilnis VITKOVSKIS - priekšsēdētājs;
Jānis VILNĪTIS – priekšsēdētāja vietnieks;
Gunārs ANSIŅŠ;
Ģirts KRONBERGS;
LINDA MATISONE;
Ludmila RJAZANOVA;
Uldis SESKS.

Gita LUKATE - sekretāre

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Zemes komisija

Iveta Ansone - komisijas priekšsēdētāja;
Inga Krivcova;
Ģirts Kronbergs;
Maija Ķerve;
Līga Ločmele.

Inga KRIVCOVA

t. 63404723
 pēc nepieciešamības
Licencēšanas komisija

Arnis Vītols - komisijas priekšsēdētājs;
Inita Bišofa;
Sergejs Dikterjovs;
Daiga Feldmane;
Pauls Grabovskis;
Gints Krēsla.

Egija VIERPE

t. 63404779

pirmdienās, plkst. 16.00

Tūrisma komisija 


Ģirts Kronbergs -
komisijas priekšsēdētājs;
Mareks Alberts;
Gatis Griezītis;
Inga Krivcova;
Mārtiņš Ķesteris;
Agris Pumpurs;
Jevgēņija Rozga;
Juris Raķis;
Pāvels Sereda.

Natālija AVETISJANA

t. 63404712

vienu reizi mēnesī, ceturtdienā

Sabiedriskās kārtības un drošības komisija

Uldis SESKS- komisijas priekšsēdētājs;
Romāns ANDRIJAUSKAS;
Igors BOLOBINS;
Gints EŠENVALDS;
Ronalds FRICBERGS;
Edvīns STRIKS;
Jānis TIĻUGS;
Arturs VAITEIKS.

 pēc nepieciešamības
Transporta infrastruktūras komisija

Didzis Jēriņš - komisijas priekšsēdētājs;
Andis Dzērve;
Mārtiņš Jākobsons;
Arnis Jekste;
Ģirts Jermoļenko;
Arnis Mazalis;
Ingus Ukstiņš;
Arvīds Vitāls.

Santa
Rancāne

t. 63428744

 divas reizes mēnesī, otrdienā, plkst. 11.00
Vides komisija

Gunārs Ansiņš - komisijas priekšsēdētājs;
Artis Būmeistars;
Gints Ročāns;
Uldis Roze;
Ingrīda Sotņikova;
Vita Šešunova;
Aldis Zaķis;
Māra Zeltiņa;
Leonīds Zeļenskis
.

  Sabīne PRIEDIENA

t. 63404771

 vienu reizi mēnesī, otrdienā

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

Didzis Jēriņš - komisijas priekšsēdētājs;
Romans Andrijauskas;
Gints Ešenvalds;
Mārtiņš Jākobsons;
Artis Lagzdiņš;
Juris Muskats;
Ainars Ronis;
Egija Vierpe;
Uldis Zupa


Madara GERTSONE
t. 63404750

 

 trešdienās, plkst. 11.00
 Apstādījumu uzraudzības komisija

Laura Šteinberga-Stilbiņa - komisijas priekšsēdētāja;
Vaironds Bitenieks;
Alda Damberga;
Aigars Gāliņš;
Juris Kātiņš;
Leonīds Zeļenskis.


Gita LUKATE

t. 63 404 767

divas reizes mēnesī - piektdienās plkst.10.00
Nevalstisko organizāciju
projektu līdzfinansēšanas
konkursa komisija                                 


Ilze Cēbere - komisijas priekšsēdētāja;
Ineta Drēže;
Atis Egliņš-Eglītis;
Pauls Grabovskis;
Ilze Vainovska;
Evija Zemele.
           

Brigita DREIŽE

t. 63 404721

 pēc nepieciešamības

Liepājas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma         apjoma
un tā piešķiršanas kārtības
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanai
iesniegto projektu
izvērtēšanas komisija            

Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs
Dace ARĀJA
Alda DAMBERGA
Indulis KALNS
Dina KUPAČA
Aivars KAŅKA

Aivars KAŅKA

t. 63404717

 pēc nepieciešamības

Energoefektivitātes
pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisija

Mārtiņš TĪDENS – komisijas priekšsēdētājs
Edgars ĀBOLIŅŠ
Evija KALVENIECE

Aivars KAŅKA
Jurijs STRIŽŅOVS

Aivars KAŅKA-
sekretārs

t. 63404717

 pēc nepieciešamības

SOCIĀLO LIETU, VESELĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS KOMITEJA:


Helvijs VALCIS – priekšsēdētājs;
Gints ROČĀNS – priekšsēdētāja vietnieks;
Atis DEKSNIS;
Helēna GERILOVIČA;
Linda MATISONE;
Vilnis VITKOVSKIS;
Edvīns STRIKS.

Zane KLAIŠE - sekretāre


SOCIĀLO LIETU, VESELĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

 Komisijas nosaukums

Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Administratīvā komisija
Dace Arāja -
komisijas priekšsēdētāja;
Gints Krēsla;
Dace Liepa;
Toms Meiers;
Linda Radzēviča;
Vita Šešunova;
Taiga Ziemele.

Dace JAGMINA

t. 63404700

pirmdienās, plkst. 17.00

Sociālo lietu komisija

Helvijs Valcis - komisijas priekšsēdētājs;
Dace Baumane;
Aivars Brālis;
Kristīne Grulle-Drulle;
Vadims Jakubovs;
Anita Lauka;
Gints Ročāns;
Natālija Tkačenko.

Maija AGATINA
t. 63489674

Erna ZATOVIČA

t. 63489671

 

 

otrdienās, plkst. 11.30

Dzīvokļu komisija

Mārtiņš Tīdens - komisijas priekšsēdētājs;
Diāna Bikova;
Maija Frīdmane;
Mairita Fogele;
Indulis Jankovskis;
Kristiāns Kaire;
Taiga Ziemele;
Lelda Zīverte;
Kristaps Žimants.

Guna KLEINŠMITE

t. 63404714

ceturtdienās, plkst. 15.30
Reliģisko lietu komisija
Jānis Bitāns - komisijas priekšsēdētājs;
Līvija Baltrušaite-Karzone;
Vadims Demčenko;
Ainars Jaunskalže;
Hanss Martins Jensons;
Egils Ķeiris;
Andis Riepša;
Viktors Stulpins;
Edgars Šneiders.Brigita DREIŽE

t. 63404721

katra mēneša pirmajā pirmdienā, plkst. 9.00
Bērnu tiesību aizsardzības komisija
Taiga Ziemele -
komisijas priekšsēdētāja;
Ginta Gailīte;
Vita Kalote;
Andželika Kāle;
Gunta Lauberga;
Dace Liepa;
Inese Stepko;
Iveta Treimane;
Baiba Verbele.

Iveta ZŪZĀNE

t. 63404796

divas reizes mēnesī, ceturtdien, plkst. 15.00
Sabiedriskās saskaņas komisija


Vilnis Vitkovskis - komisijas priekšsēdētājs;
Brigita Dreiže;
Gints Kapenieks;
Dace Kārkla;
Baiba Lāma;
Edīte Plamše;
Andrejs Rjabcevs;
Rita Rozentāle;
Vija Vilmane.

Evija OŠENIECE

t. 63404795

katra mēneša otrajā otrdienā, plkst. 16.00


IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA:

Atis DEKSNIS – priekšsēdētājs;
Linda MATISONE – priekšsēdētāja vietniece;
Gints ROČĀNS;
Pāvels SEREDA;
Edvīns STRIKS;
Helvijs VALCIS;
Māris VERPAKOVSKIS.

Iveta FOMINA - sekretāre


IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAI PAKĻAUTĀS KOMISIJAS:

 Komisijas nosaukums

 Komisijas sastāvs

Sekretāre

 Sēdes norises laiks

Kultūras lietu komisijaAtis Deksnis - komisijas priekšsēdētājs;
Inga Auziņa;
Tatjana Beļikova;
Agnese Jansone
Juris Jirgens;
Maija Kalniņa;
Dmitrijs Komarovs;
Juris Raķis;
Daina Vanaga.

Ieva SVARA
t. 63457823

vienu reizi mēnesī, otrdienā,
plkst. 14.00

Sporta komisija
Atis Deksnis - komisijas priekšsēdētājs;
Aivars Burģis;
Edgars Golts;
Jānis Jēkabsons;
Agris Klēpis;
Elans Strazdiņš;
Ruslans Šuļga;
Māris Šveiduks;
Māris Verpakovskis.Zane KLAIŠE

t. 63404773

vienu reizi mēnesī, ceturtdienā, plkst. 15.00
Izglītības komisija
Atis Deksnis - komisijas priekšsēdētājs;
Normunds Dzintars;
Uldis Hmieļevskis;
Pāvels Jurs;
Kristīne Niedre-Lathere;
Simona Petrovica;
Gaļina Skorobogatova;
Kārlis Strautiņš;
Arnolds Šablovskis.


Jolanta VALTERE

t. 63404792

 vienu reizi mēnesī, otrdienā, plkst. 14.30