Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Uzņēmējdarbība - Informācija uzņēmējiem

Informācija uzņēmējiem

Darba devēji aicināti pieteikties darba gadatirgum „Darbs un karjera 2018”
 
2018.gada 20.martā Liepājā Latviešu biedrības namā no plkst.10:00 līdz 15:00 norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētais starptautiskais darba gadatirgus „Darbs un karjera 2018”.

Darba devēji tiek aicināti piedalīties darba gadatirgū „Darbs un karjera 2018” un izmantot tā iespējas.

Pašreizējā darba tirgus situācijā vairāku nozaru darba devēji saskaras ar grūtībām atrast atbilstošus darbiniekus. Dalība darba gadatirgū darba devējiem ir laba iespēja reklamēt savu uzņēmumu, darba iespējas tajā un piesaistīt jaunus darbiniekus, kā arī veikt personāla atlasi tiekoties ar potenciālajiem kandidātiem un veicot darba intervijas. 2017.gadā darba gadatirgu apmeklēja ap 1000 apmeklētāju  - darba meklētāji, strādājošie, studenti un citi interesenti.

Pasākumā tiek aicināti piedalīties Liepājas pilsētas un novada un citu reģionu darba devēji, kā arī piedalīsies Latvijas un citu Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu eksperti, valsts iestādes, profesionālās apmācību iestādes un Eiropas informācijas tīklu pārstāvji, kuri informēs par darba, mācību un izglītības, karjeras un biznesa uzsākšanas iespējām Latvijā un Eiropā.

Reģistrēšanās dalībai pasākumā līdz 9.martam aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/5H5KOc19PowF661Y2 .
 
Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS!

Dalībnieku vietu skaits ir ierobežots.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar pasākuma koordinatoru - NVA Liepājas filiāles EURES konsultantu Andri Segliņu, tālr. 63 429 422, mob.tālr.26 591 666, e-pasts: Andris.Seglins@nva.gov.lv  
 
 
 
Darba gadatirgus „Darbs un karjera 2018” tiek īstenots ESF projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros.
 
Informācija ievietota 2018. gada 29. janvārī

 
 
LIAA Liepājas biznesa inkubators turpina pieņemt uzņēmumu pieteikumus
 
Liepājas un Dienvidkurzemes reģiona jaunie un topošie uzņēmēji aicināti iesniegt pieteikumus uzņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Liepājas biznesa inkubatorā, lai pretendētu uz inkubācijas pakalpojumiem un grantiem. Pieteikumu uzņemšana turpināsies līdz 23. janvārim.

LIAA biznesa inkubatoru programmā, kuras ietvaros visā Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie un 1 radošo industriju inkubators, uzņēmumi var saņemt valsts atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Noslēdzoties pieteikumu pieņemšanai, pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks, kā arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija, kuras nākamā sēde notiks š.g. 6. februārī.

Jaunajā inkubatora programmā uzņēmēji var saņemt apmācības, mentora konsultācijas, pieeju kopstrādes telpai, kā arī atbalstu citu pakalpojumu, piemēram, mārketinga, grāmatvedības, prototipēšanas, telpu nomas u.c. izmaksu segšanai 50% apmērā līdz pat EUR 20 000. Biznesa ideju autoriem ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji un biznesa ideju autori var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas biznesa attīstībai. Atšķirībā no inkubācijas, uzņemšana pirmsinkubācijas atbalstam notiek nepārtraukti un tajā var pieteikties arī fiziskas personas.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot pieteikumu inkubācijai, 10. janvārī no pulksten 9.00 līdz 17.00 Dārza ielā 4/8, Liepājā notiks biznesa inkubatora Atvērto durvju diena, kurā būs iespējams uzzināt par inkubatora atbalstu uzņēmējdarbībā. Interesenti 10. janvārī arī visas dienas garumā varēs izmēģināt inkubatora kopstrādes telpu un piedalīties diskusijā un prezentācijās par kopā strādāšanas kultūru, pasaules digitāliem klejotājiem un attālinātu strādāšanu, kas notiks pulksten 15.00.

Iepriekšēja pieteikšanās, sūtot e-pastu uz atis.eglins-eglitis@liaa.gov.lv vai zvanot 62 401 092.


LIAA Liepājas biznesa inkubatora darbības teritorija ietver Liepājas pilsētu, Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus un Vaiņodes novadu.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Liepājas biznesa inkubators
Tālrunis: 62 401 092
E-pasts: atis.eglins-eglitis@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv
 
Informācija ievietota 2018. gada 5. janvārī

 
 
Uzņēmēj: praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks!
Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Sadarbības partneri
: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums)

Īstenošanas termiņš
: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts

Atbalsta mērķa grupa
: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās

PROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

 1. Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara:
 • Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);

 • Mainīgo izmaksu segšana – līdz 70 EUR mēnesī uz vienu audzēkni - 100 izglītojamiem gadā (transports un dienesta viesnīca);

 • Kompensācija uzņēmējam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam – līdz 224.48 EUR mēnesī (1.22 euro/h par 1 audz./mēn.);

 • Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

  2. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē:
 • Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);

 • Mainīgo izmaksu segšana – līdz 80 EUR mācību gadā vienam izglītojamam (transports un dienesta viesnīca);

 • Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu – līdz 120 EUR apmērā uz vienu praktikantu vienā iesaistes reizē (14.22 eur/kalendārā ned.)

 • Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja: Jolanta Vjakse, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv , 29471150
DVB apakšprojekta vadītāja: Sanita Bērziņa, e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv , 22338862
Prakšu apakšprojekta vadītājs: Andrejs Bušenko, e-pasts: andrejs.busenko@lddk.lv , 28347877

Informācija ievietota 2017. gada 12. oktobrī


 
 
Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Inovāciju vaučeri uzņēmums var izmantot ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanai. Jauns produkts šajā programmā ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, savukārt jauna tehnoloģija šajā programmā ir izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas procesu vai metodes.

“Atbalsta instruments attiecas uz jauniem produktiem, taču tas ļauj arī turpināt attīstīt ražošanā jau esošus produktus – piemēram, tehnoloģiski pagarinot to derīguma termiņu, uzlabojot izturību vai citas īpašības” skaidro LIAA Tehnoloģiju pārneses departamenta direktors Edgars Babris. Viņš uzsver, ka atbalsta mehānisms ir vienkāršs un ātrs, izstrādāts, lai būtu maksimāli draudzīgs uzņēmējam.

“Vēl pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA speciālisti nodrošina komersantam konsultācijas, palīdzot labāk noformulēt esošās vajadzības, piemeklē sadarbības partnerus un palīdz sagatavot pieteikuma veidlapu. Arī projekta īstenošanas laikā LIAA aktīvi palīdz komersantam – nodrošina gan nepieciešamo iepirkumu procedūru veikšanu, organizē līgumu slēgšanu ar izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, konsultē par procesu dokumentēšanu un atskaites sagatavošanu. LIAA strādā ciešā sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem, pārzina to kompetences, pieejamo aprīkojumu, personāla kvalifikāciju un pieredzi”, norāda Edgars Babris.

Mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA to izvērtē un aicina komersantu slēgt līgumu par atbalsta piešķiršanu. Gadījumā, ja vērtēšanas procesā LIAA konstatē nebūtiskus trūkumus, tad tos var novērst līdz līguma slēgšanai, proti, sīku formalitāšu dēļ pieteikums netiek noraidīts. Svarīgi, ka inovāciju vaučers atvieglo uzņēmuma naudas plūsmu, jo komersants sedz tikai savu daļu no pakalpojuma pilnās cenas, savukārt LIAA apmaksā pakalpojuma cenas atlikušo daļu, to pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. Atbalsta intensitāte vienam projektam ir 60% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 25 000 EUR.

Inovāciju vaučeri var izmantot šādiem pakalpojumiem: tehniski ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie pētījumi; eksperimentālā izstrāde (tai skaitā prototipu izgatavošana), produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem - izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Finansējums programmai “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” 3 741 885,00 EUR apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģijas pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautājumi@liaa.gov.lv


Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
T.: 67039472
E.: prese@liaa.gov.lv

Informācija ievietota 2017. gada 16. augustā

Konkursa rezultāti

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija informē, ka konkursā „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Pludmales zonā” par konkursa uzvarētāju atzīts SIA “LIEPĀJAS RESTORĀNS”, kurš ieguvis tiesības uz 3 gadiem sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Pludmales zonā vietā Nr.47.

Papildu informācija:
Egija Vierpe
klientu apkalpošanas speciāliste tirdzniecības jautājumos
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
T.: 6 34 04779
E.: egija.vierpe@dome.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2017. gada 3. maijā
 
 

 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina konkursu
„Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pludmales zonā”Konkursa uzvarētājs iegūs tiesības sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu uz 3 (trim) gadiem.

Konkursa nolikumu ar pielikumiem  var lejuplādēt ŠEIT


Konkursa pieteikums jāiesniedz līdz 2017. gada 11. aprīlim plkst. 17.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, darba dienās:

Pr.            8.30–18.00,
O.,T.,C.    8.30–17.00,
Pk.           8.30 –16.00.


Papildu informācija:
Egija Vierpe
klientu apkalpošanas speciāliste tirdzniecības jautājumos
Liepājas pilsētas dome
T.: 6 34 04779
E.: egija.vierpe@dome.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2017. gada 20. martā 

 
 
 Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstu saņems 15 projekti
 
Ceturtdien, 16.martā, Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali. 2017.gadā mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursā tiks atbalstīti 15 projekti.

Noslēdzoties mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursam, kopumā tika iesniegti 32 projekti, par kopējo summu 768 677 eiro. 15 atbalstāmo projektu kopējās izmaksas ir 299 408 eiro, pašvaldības kopējais finansiālais atbalsts visiem izvēlētajiem projektiem ir 65 000 eiro. Realizējot atbalstītos projektus, paredzēts izveidot 48 jaunas darba vietas, radīt jaunus tūrisma un atpūtas objektus, piedāvāt jaunus pakalpojumus un produktus, tādējādi sekmējot pilsētas sociāli ekonomisko situāciju.

“Priecājos par pilsētas uzņēmēju aktivitāti, vēlmi attīstīties un līdzdarboties pilsētas sabiedriskajā dzīvē, par ko liecina katru gadu saņemtais lielais projektu pieteikumu skaits. Šogad atpūtas vietā “Beberliņi” plānots izveidot Baskāju taku, jaunus pakalpojumus piedāvāt plāno “BB Wakeparks”, SIA “AB Galdnieks” plāno iegādāties datora programmatūru jaunu kokmateriālu produktu modelēšanai un radīšanai, tiek atbalstīts SIA “Wooly World” projekts, kura mērķis ir radīt jaunu videi draudzīgu bērnu rotaļlietu un drēbīšu ražotni. Iesniegtie projekti sniegs ieguvumus ne tikai uzņēmējiem, bet arī pilsētai un liepājniekiem kopumā.” saka Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

MVK projektu līdzfinansēšanas konkursā pēc uzņēmēju prezentāciju noklausīšanās un iesniegto projektu izvērtēšanas ekspertu komisija bija nolēmusi atbalstīt 16 projektus. Domes sēdē deputāti lēma vienam no projektiem līdzfinansējumu nepiešķirt, jo konkrētā uzņēmuma saistītajiem uzņēmumiem ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds. Minētā uzņēmuma paredzētā līdzfinansējuma summa bija 10 000 eiro, kuri tiks novirzīti MVK projektu līdzfinansēšanas konkursa otrajai kārtai. Otro kārtu paredzēts izsludināt pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas, kurā projektu līdzfinansēšanas konkursam plānots piešķirt papildus 25 000 eiro. Otrās kārtas līdzfinansējums attiecīgi tiek plānots 35 000 eiro apmērā, bet 2017.gadā MVK projektu līdzfinansēšanas konkursam kopējā atvēlētā summa tiek plānota 100 000 eiro apmērā.

Ar MVK projektu konkursa 2017.gadā atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties pašvaldības mājaslapā sadaļā “Uzņēmējdarbība”, apakšsadaļā “Informācija uzņēmējiem” un “MVK projektu konkurss 2017” .

Informācijai:
Izvērtējot iesniegtos projektus, vērā tika ņemta projekta pieteikuma atbilstība noformējuma prasībām, iesniedzēja atbilstība nolikumā izvirzītajiem kritērijiem un pieprasītā līdzfinansējuma izmaksu aprēķinu pamatotība. Savukārt no projektiem, kas izturēja atbilstības pārbaudi, priekšroka tika dota tādiem, ar kuriem tiek veicināta nodarbinātība (radot jaunas darba vietas), nodrošināta projekta ilgtspēja, veicināta infrastruktūras attīstība, projekts tiek īstenots profesionāli un kvalitatīvi, kā arī tiek veicināta kvalitatīvu pakalpojumu un produktu attīstība. 

Sākotnēji kopējais plānotais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējuma apjoms 2017.gadam bija 75 000 eiro, bet, nolemjot izsludināt līdzfinansējuma konkursa otro kārtu, kopējo pašvaldības līdzfinansējuma apjomu plānots palielināt līdz 100 000 eiro. Konkursa nolikums paredzēja, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no projekta pieteikuma budžeta, bet ne mazāk par 2 500 eiro un ne vairāk kā 10 000 eiro.  Konkursam pieteiktiem projektiem jābūt īstenotiem līdz 2018.gada 31.martam.

MVK komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas mērķi un prioritārie virzieni ir:

 • radīt jaunas darba vietas,
 • radīt jaunas preces un pakalpojumus,
 • attīstīt komercdarbību ar eksportspēju,
 • atbalstīt ilgtspējīgus projektus.

Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkursa iepriekšējo gadu rezultāti:

 • 2007. gadā iesniegti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 39 500;
 • 2008. gadā iesniegti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 43 780;
 • 2009. gadā iesniegti 29 projekti, atbalstīti 11 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 36 500;
 • 2010. gadā iesniegti 7 projekti, atbalstīti 4 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 10 000;
 • 2011. gadā iesniegti 14 projekti, atbalstīti 7 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 11 650;
 • 2012. gadā iesniegti 16 projekti, atbalstīti 6 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 9 650;
 • 2013. gadā budžetā paredzēts finansējums Ls 13 952 apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras labiekārtošanai;
 • 2014. gadā iesniegti 7 projekti, atbalstīti 6 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums EUR 26 800;
 • 2015. gadā iesniegti 29 projekti, atbalstīti 9 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums EUR 32 000.
 • 2016. gadā iesniegti 49 projekti, atbalstīti 19 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums EUR 62 250.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Čabikina
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404743,
E.: kristine.cabikina@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 16. martā

 
 
 Izsludināts Liepājas mazo un vidējo komersantu projektu konkurss
 
No 23.janvāra līdz 23.februārim Liepājā reģistrētie uzņēmumi aicināti iesniegt projektus pilsētas mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansēšanas konkursam 2017. gadam.

Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējuma apjoms 2017.gadam ir 75 000 eiro. Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no projekta pieteikuma budžeta, bet ne mazāk par 2 500 eiro un ne vairāk kā 10 000 eiro.  MVK konkursa kārtībā var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam vienā izsludinātajā konkursā.

MVK komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas mērķi un prioritārie virzieni ir:

 • radīt jaunas darba vietas,
 • radīt jaunas preces un pakalpojumus,
 • attīstīt komercdarbību ar eksportspēju,
 • atbalstīt ilgtspējīgus projektus.


Konkursam pieteiktiem projektiem jābūt īstenotiem līdz 2018.gada 31.martam.

Projekta pieteikumu var iesniegt Rožu ielā 6, Attīstības pārvaldē 149.kabinetā un Apmeklētāju pieņemšanas centrā, kā arī Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, Torņa ielā 4, 2A-201.

Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejuplādēt šeit:


Detalizētāku informāciju un konsultācijas par konkursu iespējams gūt pie Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītāja Arņa Vītola, tālr. 634 04 726.

Uzziņai:
Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkurss:

 • 2007. gadā iesniegti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 39 500;
 • 2008. gadā iesniegti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 43 780;
 • 2009. gadā iesniegti 29 projekti, atbalstīti 11 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 36 500;
 • 2010. gadā iesniegti 7 projekti, atbalstīti 4 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 10 000;
 • 2011. gadā iesniegti 14 projekti, atbalstīti 7 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 11 650;
 • 2012. gadā iesniegti 16 projekti, atbalstīti 6 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums Ls 9 650;
 • 2013. gadā budžetā paredzēts finansējums Ls 13 952 apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras labiekārtošanai;
 • 2014. gadā iesniegti 7 projekti, atbalstīti 6 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums EUR 26 800;
 • 2015. gadā iesniegti 29 projekti, atbalstīti 9 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums EUR 32 000.
 • 2016. gadā iesniegti 49 projekti, atbalstīti 19 – pašvaldības kopējais līdzfinansējums EUR 62 250.Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Čabikina
Tālr.: 63404743,
E-pasts: kristine.cabikina@dome.liepaja.lv


Informācija ievietota 2017. gada 23. janvārī


 
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija informē
 
Konkursā „Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Pludmales zonā (Karostā)” par konkursa uzvarētāju atzīts SIA “RIETUMKRASTS”, kurš ieguvis tiesības uz 3 gadiem sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus Pludmales zonā (Karostā).


Egija Vierpe
klientu apkalpošanas speciāliste tirdzniecības jautājumos
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
T.: 6 34 04779
E.: egija.vierpe@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 23. janvārī 

Liepājā notiks Mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums

Mašīnbūve un metālapstrāde Latvijā – viens solis līdz ekselencei. Biznesa forums apvienos industrijas profesionāļus, uzņēmējus un iepircējus. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm un sasniegumiem Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs, kā arī ārvalstu un vietējie eksperti sniegs nozares izaugsmes vērtējumu un spriedīs par uzņēmumu perspektīvām starptautiskajos tirgos.
 

Norises laiks: 2017. gada 2. februārī
Norises vieta: Liepājas Valsts tehnikums, Ventspils iela 51, Liepāja
 
Pasākumā izvērtēs nozares ekselenci – tās dinamiku, uz klientiem orientētu attieksmi un starptautiskā mērogā atzītu kvalitāti.

Galvenās foruma tēmas:


 • mašīnbūve Latvijā – statistika, vērojumi, perspektīvas, izaicinājumi šodien un nākotnē;
 • Latvijas un it īpaši Liepājas priekšrocības investīciju piesaistē un biznesa uzsākšanā;
 • profesionālā izglītība un kompetents darbaspēks;
 • atbalsta instrumenti valsts, reģionālā un pašvaldības līmenī;
 • loģistika.

Biznesa foruma ietvaros notiks kontaktbirža starp ārvalstu iepircējiem un Latvijas uzņēmumiem.

Pasākumā tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu.


Foruma Programma (.pdf)

PIESAKIES ŠEIT!

Dalība bezmaksas. Vietu skaits ierobežots.

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi.


Plašāka informācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv


Informācija ievietota 2017. gada 6. janvārī

 
 
 
Sākusies pieteikšanās izstādei “Ražots Liepājā”
 
 
No pirmdienas, 28. novembra, sākusies pieteikšanās izstādei “Ražots Liepājā”, kas 2017. gada 17. un 18. martā notiks Liepājas Olimpiskajā centrā. Aicinām Liepājas un tuvējā reģiona uzņēmējus pieteikt savu dalību izstādē, lai iepazīstinātu liepājniekus un pilsētas viesus ar saviem ražojumiem un pakalpojumiem.

“Liepājas uzņēmējdarbības vidi veido visdažādāko jomu, nozaru un lieluma uzņēmumi. Tie ir gan lieli uzņēmumi ar plašiem eksporta ceļiem, gan mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī individuālie darba veicēji, kas domā, rada un piedāvā savas idejas, pakalpojumus un produktus gan vietējam tirgum, gan mērķtiecīgi paziņo par sevi plašākai pasaulei. Aicinu ikvienu Liepājas apkārtnes uzņēmēju – gan ražotājus, gan pakalpojuma sniedzējus – piedalīties izstādē “Ražots Liepājā”, lai gan tuvējā reģiona iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem parādītu, cik daudzveidīgi uzņēmumi šeit darbojas un cik spējīgi un radoši bagāti cilvēki tajos strādā,” aicina Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Lai pieteiktos izstādei, līdz 2017. gada 17. janvārim elektroniski jāaizpilda anketa mājas lapā www.razotsliepaja.lv .

Gan uzņēmēju dalība, gan apmeklētāju ieeja izstādē būs bez maksas. Dalībnieku pieteikšanās var tikt pārtraukta ātrāk pirms norādītā datuma, ja izstādes norises vietas platība būs pilnībā aizpildīta ar dalībnieku ekspozīcijām.

Savu dalību izstādē var pieteikt ikviena juridiska persona, kas reģistrēta Liepājā vai tuvējā Liepājas reģionā (bijušajā Liepājas rajona teritorijā). Visi pieteikumi tiks izskatīti un par dalībnieka reģistrāciju izstādei tiks nosūtīts apstiprinājums.

Izstāde “Ražots Liepājā” notiks jau ceturto reizi un tā tradicionāli tiek organizēta katru otro gadu. 2015. gadā izstādē piedalījās 192 uzņēmumi un izstādi divās dienās apmeklēja aptuveni 30 tūkstoši apmeklētāju.

Izstādi organizē Liepājas pilsētas pašvaldība.

Papildu informāciju par izstādi “Ražots Liepājā” var saņemt, zvanot pa tālruni: 634 04 770 vai rakstot uz e-pastu: dome@dome.liepaja.lv.


Informāciju sagatavoja:
Dace Freidenfelde
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404743
E.: dace.freidenfelde@dome.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2016. gada 28. novembrī


 
 
Liepājas mazo un vidējo komercsabiedrību projektu konkursā līdzfinansējumu saņems 19 projekti

Izvērtējot mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu konkursam iesniegtos 49 projektus un noklausoties uzņēmēju prezentācijas, ekspertu komisija lēmusi līdzfinansējumu 62 250 EUR apmērā piešķirt 19 projektiem. Konkursa rezultātus deputāti šodien apstiprināja attīstības komitejā, bet tie vēl jāapstiprina finanšu komitejā un domes sēdē.


Atbalstīto projektu saraksts pieejams mājas lapā sadaļā Uzņēmējdarbība – Informācija uzņēmējiem – MVK projektu konkurss 2016.

Kopumā konkursam tika iesniegti 49 projekti par kopējo summu 851 690 EUR, savukārt 19 atbalstīto projektu kopsumma ir 279 540 EUR, kur 62 250 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums. Pēc projektu realizācijas paredzēts izveidot 34 jaunas darba vietas, tiks piedāvāti jauni pakalpojumi un radīti jauni produkti, tādējādi sekmējot pilsētas sociāli ekonomisko situāciju.

“Liepājas uzņēmēju daudzveidīgās idejas apliecina, ka liepājnieki ir radoši un uzņēmīgi. Starp iesniegtajiem projektiem ir arī vairākas jaunas un inovatīvas idejas – tiks radīta veselīgas ēdināšanas ātrās apkalpošanas pusdienu virtuve, izveidots pludmales inventāra nomas punkts ar slēdzamiem skapjiem personīgo mantu uzglabāšanai, Vecajā ostmalā plānots izveidot kartodromu, savukārt atpūtas vietā “Beberliņi”  būs jauns piedzīvojumu parks ar šķēršļu trošu trasēm,” iesniegtās idejas komentē Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Kritēriji, pēc kuriem projekti tika izvērtēti, bija projekta pieteikuma atbilstība noformējuma prasībām, projekta iesniedzēja atbilstība nolikumā izvirzītajiem kritērijiem un projekta pieteikumā iekļauto izmaksu aprēķinu pamatotība. Savukārt no projektiem, kas izturēja atbilstības pārbaudi, priekšroka tika dota projektiem, ar kuriem tiek veicināta nodarbinātība (radot jaunas darba vietas vai palielinot atalgojumu esošajiem darbiniekiem), nodrošināta projekta ilgtspēja, veicināta infrastruktūras attīstība, profesionāla projekta īstenošana un kvalitāte, kā arī veicināta kvalitatīvu pakalpojumu un produktu attīstība. 

Konkursa nolikums paredzēja, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne mazāk par 2 500 EUR un ne vairāk kā 10 000 EUR.

MVK projektu konkursā līdzfinansējums tika piešķirts MVK projektiem, kas paredz:

 • jaunu darba vietu radīšanu;
 • jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu;
 • atbalsts projektiem, kuriem jau piesaistītais vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
 • komercdarbības attīstību ar eksporta pazīmēm.

Lai paplašinātu uzņēmēju iespējas gūt līdzfinansējumu saviem projektiem, Liepājas domes Attīstības pārvalde sadarbojās arī ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM, kuras pārstāvis bija uzaicināts piedalīties projektu prezentācijā. Šāda prezentācija šogad notika pirmo reizi un tika organizēta, lai dotu iespēju uzņēmumiem labāk iepazīstināt ar savu biznesa ideju. Pārvaldes speciālisti meklē arī dažādas iespējas, kā palīdzēt uzņēmējiem gūt atbalstu dažādās Eiropas Savienības programmās. 

Uzņēmumi par konkursa rezultātiem oficiāli tiks informēti pēc to apstiprināšanas Liepājas pilsētas domes sēdē, kas notiks 24.martā.


Uzziņai:
Mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkurss:
 • 2007. gadā – iesniegti 22 projekti, atbalstīti 12 projekti par kopējo summu Ls 39 500;
 • 2008. gadā – iesniegti 23 projekti, atbalstīti 19 projekti par kopējo summu Ls 43 780;
 • 2009. gadā – iesniegti 29 projekti, atbalstīti 11 par kopējo summu Ls 36 500;
 • 2010. gadā – iesniegti 7 projekti, atbalstīti 4 par kopējo summu Ls 10 000;
 • 2011. gadā – iesniegti 14 projekti, atbalstīti 7 par kopējo summu Ls 11 650;
 •  2012. gadā – iesniegti 16 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu Ls 9 650;
 • 2013. gadā – budžetā paredzēts finansējums Ls 13 952 apmērā Liepājas pludmales infrastruktūras      labiekārtošanai;
 • 2014. gadā – iesniegti 7 projekti, atbalstīti 6 par kopējo summu EUR 26 800;
 • 2015. gadā – iesniegti 29 projekti, atbalstīti 9 par kopējo summu EUR 32 000.
 • 2016. gadā – iesniegti 49 projekti, atbalstīti 19 par kopējo summu EUR 62 250.


Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404775
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv 
kalendars.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2016. gada 17. mar

 
 LTRK un Liepāja aicina uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2016”!

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Liepājas pilsēta aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2016”, kas notiks no 27. līdz 28. maijam Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39.


Pasākuma ietvaros plānots sapulcināt vairāk nekā 150 dalībniekus no visa Kurzemes reģiona, lai piedāvātu izklaidējošu, informējošu un prieku raisošu pasākumu aptuveni 15 000 apmeklētāju. Izstāde ļaus iepazīties ar Kurzemes reģiona uzņēmējiem, piedāvājot apskatīt klātienē ražotāju produkciju un novērtēt vietējo pakalpojumu sniedzējus.

“Pēdējo gadu laikā mēs esam bijuši liecinieki laikam, kad visas valsts ekonomikā ir notikusi pārkārtošanās un pielāgošanās jaunajiem uzņēmējdarbības aspektiem. Mēs to redzam Liepājā – nozares, kas līdz šim likās nesatricināmas un stabilas, ir piedzīvojušas smagus pārbaudījumus, taču daudzas arī atradušas iespējas un idejas, kā pielāgoties jauniem tirgiem, jaunai produkcijai un jaunai domāšanai. Šādas izstādes ir lieliska iespēja gan pašiem uzņēmējiem pastāstīt par sevi, gan arī apmeklētājiem iepazīt dažādo un pārsteidzošo ražošanas un pakalpojumu klāstu, ko piedāvā mūspuses uzņēmēji,” ir pārliecināts Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Savukārt sadarbībā ar laikrakstu “Dienas Bizness” norisināsies Biznesa iespēju forums, kurā tiks apskatīti vairāki aktuāli temati, piemēram, eksporta veicināšana un plašās iespējas dažādās mērķa valstīs. Uzņēmēji saņems noderīgu informāciju, paplašinot uzņēmējdarbības attīstības iespējas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

“Uzņēmēju dienās Kurzemē 2016” apmeklētājus priecēs arī kultūras programma, kurā būs iespējams izbaudīt zīmola “Latvijas Labums” aktivitātes, kā arī visa Kurzemes reģiona kolektīvu uzstāšanās, piedāvājot atraktīvu un patīkamu kultūras devu. Kā neatņemama pasākuma sastāvdaļa pašmāju produkcijas cienītājiem būs arī “Latvijas Labums” degustācijas, kā arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš pie pasākuma norises vietas.

Ikviens uzņēmējs tiek aicināts savu dalību pieteikt e-pastā agnese.taurina@chamber.lv vai zvanot  pa tālruņiem 63429019 vai 29441684.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk kā 1400 individuāli biedri un vairāk kā 50 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2013.gadā pārsniedza 13,5 miljardus eiro, turklāt jauno LTRK biedru skaits jau ceturto gadu pēc kārtas pieaug par vidēji 46% gadā.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu!


Papildu informācijai:
Rūta Grikmane
Sabiedrisko attiecību konsultante
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Kr. Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010, Latvija
T. + 371 67830825
M. + 371 26469946
F. + 371 67820092
E.: LTRK_info@chamber.lv
www.chamber.lv

Informācija ievietota 2016. gada 2. martā

Liepājas uzņēmumi un NVO aicinātas piedāvāt savu kontrolpunktu orientēšanās spēlēm
"Liepājas pēdas Latvijā"
 
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, 4.maijā Liepājā jau piekto reizi notiks orientēšanās spēles komandām „Liepājas pēdas Latvijā”. Arī Liepājas uzņēmumi un Nevalstiskās organizācijas (NVO), kas vēlas iepazīstināt ar savu darbību plašāku sabiedrību, aicinātas iesaistīties spēļu norisē, piedāvājot sava uzņēmuma vai biedrības teritorijā organizēt spēļu kontrolpunktu.

Uzņēmumiem un NVO, kurām ir interese pie sevis kontrolpunktā uzņemt spēļu dalībniekus, aicinātas pieteikties līdz 2016. gada 11.martam, rakstot uz e-pastu antra.bruna@dome.liepaja.lv vai zvanot pa tālruni 63404770.

Aktivitātes kontrolpunktos nodrošinās spēļu organizatori, savukārt uzņēmumi un biedrības tiks aicinātas iesniegt par sevi un savu darbību interesantu informāciju, kas tiks ievietota orientēšanās kartē un pareizo atbilžu avīzē, ko saņems katrs spēles dalībnieks. Katram kontrolpunkta īpašniekam ir iespēja dalībniekiem piešķirt arī savu speciālbalvu.

Pagājušajā gadā orientēšanās spēlēs “Liepājas pēdas Latvijā” piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 1066 dalībnieki 244 komandās.


Informāciju sagatavoja:
Evita Enģele
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63404775
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv
kalendars.liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2016. gada 1. martā