Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Pastāvīgo komiteju sēdes

Pastāvīgo komiteju sēdes

Pastāvīgajās komitejās deputāti sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Finanšu komiteja :


Pilsētas attīstības komiteja:


Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja:

Izglītības, kultūras un sporta komiteja: