Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem


Kopsavilkums par 2017. gadu
 
 
Informācija ievietota 2018. gada 8. janvārī

Iedzīvotāji var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Lai palielinātu dzīvokļu īpašnieku aktivitāti mājokļa ilgmūžības nodrošināšanā un veicinātu energoresursu ekonomisku izmantošanu, iedzīvotāji var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.
 
Līdzfinansējums tiks piešķirts:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita pārskata un pagaidu energosertifikāta izstrādei, ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantoto ievaddatu vērtību pārskata izstrādei;

  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai;

  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas spēkā esoša atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta (tajā skaitā ekspertīzes, ja nepieciešams) vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai izstrādei, apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu tāmes izstrādei.

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” programmas ietvaros iedzīvotāji nevar pretendēt uz finansējumu par projekta dokumentācijas sagatavošanu, tādēļ šim mērķim paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta dokumentācijas izmaksas veidojas robežās no 5000 līdz 7000 eiro, kas tiek apmaksātas no dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda. Jaunie saistošie noteikumi paredz, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem daļēji tiks kompensēti izdevumi dzīvokļu īpašnieku kopībām par projekta dokumentācijas izstrādi. Līdzfinansējums tiks piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 eiro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru.


Pieejamais līdzfinansējums 2017. gadam ir 50 000 eiro. Programma paredzēta kā ilgtermiņa. Turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un pārvaldnieku aktivitātes izvērtējuma un budžeta iespējām.

Pieteikumu atbilstību noteikumu prasībām izvērtēs pašvaldības domes izveidota komisija. Pieteikumus izvērtēs to reģistrācijas secībā viena mēneša laikā no pieteikumu saņemšanas dienas.
 
Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma pārvalde”, Peldu ielā 5.


Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu Liepājā renovētas 110 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Liepāja renovēto māju skaita ziņā ieņem pirmo vietu Latvijā.
 
 
Informācija ievietota 2017. gada 21. februārī