Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - Publiskās apspriešanas

Publiskās apspriešanas

Aicina izteikt viedokli par koku ciršanu plānotā Berči skvēra labiekārtošanai

Saistībā ar būvniecības ieceri “Skvēra labiekārtojums Republikas un K. Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā” iedzīvotāji aicināti no 8. līdz 17. janvārim izteikt savu viedokli par 12 koku ciršanu.

Projektā izstrādāts skvēra labiekārtojums, kas tematiski veltīts apkārtējās apbūves, 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma pilsētbūvniecības laika periodam un šī laika posma Liepājas pilsētas galvenajam arhitektam Paulam Maksam Berči.

Kā informē pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisija, projekta īstenošanai paredzēts likvidēt 12 kokaugus: vienu nokaltušu liepu, divus liepu sējeņus, divus korintes krūmus, trīs mazvērtīgas kļavas un vienu mazvērtīgu liepu, vienu nevērtīgu parasto gobu, kā arī divus vērtīgus kokus – liepu un kļavu, kas atrodas tiešā Valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa – Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes ēkas – tuvumā.

Tāpat projekts paredz saglabāt daļu esošo apstādījumu un izveidot jaunus apstādījumus – dekoratīvo krūmu un ziemciešu grupas un dzīvžogus, kā arī divas kļavas un sīpolpuķu stādījumus.

Pašvaldība  aicina iedzīvotājus piedalīties koku ciršanas ieceres publiskajā apspriešanā un savu viedokli izteikt, aizpildot publiskās apspriešanas anketu, kas pieejama Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai elektroniski ŠEIT .

Pielikumi:Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju viedokļi un nodoti Apstādījumu uzraudzības komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Liepājas pilsētas Būvvaldē, zvanot Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētājai Laurai Šteinbergai-Stilbiņai pa tālruni: 63 404 723 vai rakstot uz e-pastu: laura.steinberga-stilbina@liepaja.lv.


Informāciju sagatavoja:
Dace Freidenfelde
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 63 404 775
E.: dace.freidenfelde@liepaja.lv
 
Informācija ievietota 2018. gada 8. janvārī


 
 
 
 
 Notiks sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 2017. gada 6. oktobrī pieņēmis lēmumu par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu SIA „eVan Group” paredzētajai darbībai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta 2017. gada 31. oktobrī plkst.17.00 Liepājas pilsētas pašvaldības telpās, Rožu ielā 6, Liepājā, 2. stāvā, sēžu zālē.

Uzņēmuma paredzētā darbība – bīstamo atkritumu – izlietoto katalizatoru (atkritumu kods 160802) un izlietoto katalizatoru (atkritumu kods 160803) pārstrāde (tai skaitā hidrometalurģija).

Katalizatoru pārstrādes apjoms plānots līdz 45 900 tonnām gadā.

Paredzēta arī metalurģija – rūdas maisījumu (4700 tonnas/gadā)  un metāllūžņu (1000 tonnas/gadā) kausēšanu elektriskā loka krāsnīs.

Pārstrādi paredzēts veikt Kapsēdes ielā 3A (kadastra Nr. 17000150016) un Kapsēdes ielā 9/15 (17000150018), Liepājā, divos cehos – esošajā un jaunajā. Paredzēts vienlaicīgi izmantot 2 tehnoloģijas.

Kā alternatīvu darbības vietai operators piedāvā – Brīvības ielu 103, Liepājā, LV-3401 (kadastra nr. 1700 022 0081), kādā no teritorijā eošām brīvajām ēkām, nepieciešamības gadījumā veicot angāra un tvertņu būvniecību.

Paredzams, ka objektā tiks nodarbināti 40 darbinieku.
 
Darbība atbilst likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu 1. pielikuma 14.1 punktam – Bīstamo atkritumu bioloģiskās, fizikālās un mehāniskās pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 10 000 tonnu gadā un vairāk.

Sīkāku informāciju par paredzēto darbību var iegūt, rakstot uz e-pastu: info@vidgeoserviss.lv, kā arī SIA „Vides un ģeoloģijas serviss” ofisā, Jaunajā Ostmalā 2A, 104. kabinetā, darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

Ar sabiedriskās apspriešanas dokumentiem var iepazīties no 2017. gada 13. oktobra  līdz 12. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas  Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6 (pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00).

Priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2017. gada 7. novembrim Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045. Tālrunis: 673 21173, E-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

Informācija par paredzēto darbību publicēta tīmekļa vietnē http://evangroup.info/
 
Informācija ievietota 2017. gada 30. oktobrī
 
Paziņojums par paredzētās darbības „Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana un būvobjektu izveide saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzēto darbību plānots īstenot Liepājas pilsētas pludmales teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Dienvidu molam un no Ziemeļu mola līdz pilsētas ziemeļu robežai.

Ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185,

Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2016. gada 25. jūlijā izsniegto ietekmes uz vidi novērtējuma programmu pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”.

Ietekmes uz vidi novērtējums pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” sagatavots 2017.gada 11.oktobrī.

Ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, LV 1010

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks: 2017. gada 24. oktobrī pl. 17:00  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas telpās, Rožu ielā 6, Liepājā.

Ar ziņojumu var iepazīties no 2017. gada 13. oktobra  līdz 12. novembrim Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas  Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepāja (pirmdienās no pl 8:30 līdz 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai no pl. 8:30 līdz 17:00, piektdienās no pl 8:30 līdz 16:00).

Priekšlikumus vai viedokļus rakstiski sūtīt līdz 2017. gada 12. novembrim uz pasta adresi:

Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173,  www.vpvd.gov.lv ;

Ierosinātāja adrese: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401, tālr. 6 34 04745, e-pasts: dace.liepniece@dome.liepaja.lv

Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties tīmekļa vietnē:  www.eiroprojekts.lv
 
Informācija ievietota 2017. gada 16. oktobrī

 
 
Aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Liedaga ielā
 
 
Saistībā ar plānoto slēgto tenisa kortu būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāji aicināti no 9. līdz 18. jūnijam izteikt savu viedokli par 34 koku ciršanu Liedaga ielā 5.

Liedaga ielā 5, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas teritorijā, paredzēta slēgtas tenisa halles, tenisa āra un iesildīšanās laukumu, pludmales volejbola laukumu, universāla sporta laukuma un automašīnu stāvvietas būvniecība.

Kā informē Apstādījumu uzraudzības komisija, projekta īstenošanai paredzēts nocirst 34 kokus (15 priedes, 8 vītoli, 3 bērzi, 3 kļavas, 2 smiltsērkšķi, 1 pīlādzis, 1 liepa un 1 pūpolvītols). Šo koku stumbru diametrs ir no 15 cm līdz 30 cm. Vēl teritorijā tiks izcirsti koki, kuru stumbru caurmērs nepārsniedz 12 cm (6 pīlādži, 3 smiltsērkšķi, 1 kļava un 1 ieva) un augļu koki (9 ķirši, 7 ābeles un 2 bumbieres). Apstādījumu uzraudzības komisija informē, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem šo 29 koku nozāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības izsniegta ciršanas atļauja.

Pašvaldība  aicina iedzīvotājus piedalīties koku ciršanas ieceres publiskajā apspriešanā un savu viedokli izteikt, aizpildot publiskās apspriešanas anketu, kas pieejama Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai elektroniski ŠEIT.

  • Būvprojekta “Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība, skolas ēkas pārbūve Liedaga ielā 5, Liepājā” PLĀNS

  • Izcērtamo koku SPECIFIKĀCIJA (izcērtamo koku tabula).

Projekts paredz jaunus apstādījumu, desmit dekoratīvās ābeles un divas kalnu priedes.

Pēc publiskās apspriešanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galīgo lēmumu.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā, zvanot pa tālruni 63404745 vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 8. jūnijā


 
 
Aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Brīvības ielā

Saistībā ar plānoto automašīnu stāvvietu ierīkošanu, iedzīvotāji aicināti no 5. līdz 15. jūnijam izteikt savu viedokli par četru liepu ciršanu pie īpašuma Brīvības ielā 9.

Kā informē Apstādījumu uzraudzības komisija, lai ierīkotu automašīnu stāvvietas, paredzēts nocirst četras liepas (koku stumbru diametri ir 49 cm, 47 cm, 45 cm un 50 cm), kas aug  Brīvības ielas sarkanajās līnijās pie nama Nr.9. Trīs no liepām ir ar bojātiem un iztrupējušiem stumbriem, viena liepa salīdzinoši labākā stāvoklī.

Pašvaldība  aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā un savu viedokli izteikt, aizpildot publiskās apspriešanas anketu, kas pieejama Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai elektroniski ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju viedokļi un nodoti Apstādījumu uzraudzības komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā, zvanot pa tālruni 63404745 vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv


Informāciju sagatavoja:
Dace Freidenfelde
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 6340474
E.: dace.freidenfelde@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2017. gada 5. jūnijā


 
 
Aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Vecajā ostmalā un Peldu ielā

Saistībā ar plānoto Vecās ostmalas labiekārtošanu un promenādes izbūvi, kā arī potenciāli bīstamo koku ciršanu Peldu ielā 66, iedzīvotāji aicināti no 24. marta līdz 6. aprīlim piedalīties publiskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli par plānoto koku ciršanu.

Lai veiktu Vecās ostmalas labiekārtošanu un promenādes izbūvi, posmā no vecā dzelzceļa tilta līdz laivu eliņiem, Vecajā ostmalā 1, paredzēts likvidēt 51 koku.  Savukārt Peldu ielā 66 SIA “FrondaLV” vēlas nocirst kokus, kuri aug pie “Dzintara boulinga”, jo koki ir novecojuši, apdraud cilvēkus un automašīnas.

Saskaņā ar SIA “Projekts 3” izstrādāto projektu “Vecās ostmalas posma un tam pieguļošo ielu posmu pārbūve Liepājā” paredzēts Vecajā ostmalā izbūvēt ietves, automašīnu stāvvietas un stāvlaukumus, sakārtot brauktuvi, nostiprināt Liepājas ezera krastu un izbūvēt laivu nolaišanas vietu, ierīkot jaunus apstādījumus.

Šī projekta ietvaros ir veikta 66 koku inventarizācija, nosakot koku sugu un dendroloģisko vērtību. Projekta realizācijai nepieciešams likvidēt: 41 vītolu, 1 blīgznu, 4 kļavas un 5 augļu kokus (3 mājas ābeles un 2 Kaukāza plūmes). No jauna paredzēts iestādīt 13 sudrabvītolus (Salix alba ‘Chermesina’ vai ‘Britzensis’) un 23 ievas (Padus avium syn. Prunus padus ‘Watereri’), bet gar pārbūvējamās ielas mūra sienām (žogiem) sarkano līniju robežās  stādīt mežvīnus (Parthenocissus quinquefolia var.engelmanii).

Iepazīties ar projekta skici var ŠEIT.


Savukārt Peldu ielā 66 Apstādījumu uzraudzības komisija, novērtējot kokus, kas aug pie “Dzintara boulinga”, konstatēja, ka lietderīgi likvidēt 4 kokus: divus melnalkšņus, jo kokiem nokaltušas un nolūzuša galotnes, vienu kļavu, jo koks atpalicis augšanā ar bojātu stumbru un slīpi augošu liepu.  Pārējiem kokiem veicama vainagu kopšana.Sabiedrība rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus, aizpildot aptaujas lapas , var sūtīt pa pastu vai klātienē aizpildīt  Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rožu ielā 6, kā arī aptaujas anketu aizpildīt elektroniski ŠEIT

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems galīgo lēmumu.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Vides nodaļā, zvanot pa tālruni 63404745 vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv.

Informācija ievietota 2017. gada 24. martā

 
 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
VSIA “Piejūras slimnīca” teritorijas labiekārtošanai
 
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas 2017.gada 1. marta sēdē nolēmuma publiskai apspriešanai nodota 64 koku ciršanas iecere, saskaņā ar SIA “V projekts” izstrādāto projektu “Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā”. Saskaņā ar izstrādāto projektu plānots izcirst  34 kļavas, 6 kalnu kļavas, 4 vītolus, 8 bērzus, 2 zirgkastaņas, 3 ošus, 3 vilkābeles, 2 priedes, 1 egli un 1 liepu.

Projektējamā teritorijā maz saglabājušies vēsturiski stādītie koki, ievērojamu vecumu sasniegušas zirgkastaņas un melnās priedes apbūves daļā. Pārsvarā teritorijā dominē pašizsējā ieaugušas parastās kļavas un kalnu kļavas. Apmēram puse no ēku tuvumā augošajiem kokiem ir galotņoti, iztrupējušiem stumbriem, līdz ar to bīstami apmeklētājiem un infrastruktūrai.

Labiekārtojuma pārbūves gaitā apbūves daļā paredzēts likvidēt mazvērtīgos un bojātos kokus, novecojušos krūmus un to vietā veidot jaunus apstādījumus ainavā iekļaujot veselīgos vecos kokus. Slimnīcas parka daļā dominē bērzu audzes un skujkoku grupas, kā arī krūmu stādījumi, kas ir novecojuši. Šajā daļā nav plānotas izmaiņa, bet paredzēts likvidēt kalstošos bērzus, kuri cieš no pārlieku liela mitruma.

Jauni koku, krūmu un puķu stādījumi paredzēti pie ēkām, laukumā pie centrālajiem vārtiem un pie atpūtas un rotaļu laukuma.

VSIA “Piejūras slimnīca” teritorijas labiekārtojuma projekts un tā īstenošanai nocirst nepieciešamajiem kokiem var iepazīties (.pdf)
 

Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri saistībā ar būvprojektu “Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā” notiek no 6.marta līdz 16.martam.

Sabiedrība rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus, aizpildot aptaujas lapu, var sūtīt pa pastu vai klātienē aizpildīt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, kā arī aizpildīt aptaujas anketu elektroniski ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas Vides nodaļa apkopos apspriešanas rezultātus un sagatavos ziņojumu Apstādījumu uzraudzības komisijai, saskaņā ar kuru komisija pieņems galīgo lēmumu.

Papildus informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri saistībā ar VSIA “Piejūras slimnīca” teritorijas labiekārtojumu Jūrmalas ielā 2 varat saņemt Liepājas pilsētas būvvaldē zvanot ainavu arhitektei Margaritai Teivānei pa tālruni 64304723 vai rakstot uz e-pastu: margarita.teivane@bv.liepaja.lv
 

Informācija ievietota 2017. gada 6. martā