Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Krūmu iela 64A un Krūmu iela 64B

Krūmu iela 64A un Krūmu iela 64B

Pamatojoties uz LR likuma "Teritorijas plānošanas likums" 7.panta sestās daļas 1.punktu un LR Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 64.punktu, Liepājas pilsētas Būvvalde informē Jūs par to, ka Liepājas pilsētas dome 2006.gada 8. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.306 par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai teritorijas attīstības 1.kārtai Karostas Ziemeļu daļā.

  • Ar domes lēmumu par projekta vadītāju apstiprināta Liepājas pilsētas BŪVVALDES SEZ un Karostas rajona arhitekte Iveta ANSONE;
  • Detālplānojumu izstrādāja SIA "AKA birojs";
  • Projekta apspriešanas sanāksme notiks š.g. 29. jūlijā plkst. 11.00 Atmodas bulvārī 6A, KAROSTĀ, Kultūras un informācijas centra telpās (ieeja no Ģenerāļa Dankera ielas).
  •  Konsultācijas un informācija saņemama Liepājas pilsētas Būvvaldē, katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00;
  • Sabiedriskās apspriešanas anketas varat iesniegt Liepājas pilsētas BŪVVALDĒ, katru darba dienu no plkst. 8.30 - 17.00.
  • Rakstiski iesniegumi iesniedzami, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi vai (juridiskām personām) nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Ar detālplānojuma 1.redakciju var iepazīties:

  • Liepājas pilsētas domē Rožu ielā 6, darba dienās no 8.30 - 17.00;
  • SIA "Karosta" (namu pārvalde) telpās, Liepājā, Imantas ielā 3, darba dienās no 9.00 - 17.00.

Publiskās apspriešanas termiņš - no 2006.gada 17.jūlija līdz 2006.gada 4.augustam

 

Tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un atsuksmes par izstrādāto plānojumu, kuri iesniegti līdz 2006. gada 4.augustam.