Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Būvvalde - Publiskās apspriešanas - Jaunā Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas 1.posms

Jaunā Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes sabiedriskās apspriešanas 1.posms

   

No 9. jūlija ir sācies pilsētas Teritorijas plānojuma izstrādes pirmais posms - priekšlikumu izteikšana un apkopošana jeb pirmā sabiedriskās apspriešana. Tas turpināsies līdz 4. septembrim. 2009.gada 11.jūnijā Liepājas pilsētas Dome ir apstiprinājusi darba uzdevumu jauna pilsētas teritorija plānojuma izstrādei un tagad ikviens iedzīvotājs ir aicināts piedalīties šā pilsētai nozīmīgā attīstības dokumenta sagatavošanā. 

Liepājas teritorijas plānojums un Apbūves noteikumi ir nozīmīgākais pašvaldības plānošanas instruments. Tas nosaka pilsētas teritorijas izmantošanas nosacījumus un veido turpmākās attīstības ietvaru. Zemes reforma, militāro teritoriju atgūšana, tirgus ekonomikas veidošanās, iedzīvotāju skaita izmaiņas, likumdošanas un dažādu normatīvu izmaiņas un citi procesi ir radījuši nepieciešamību esošo plānu saskaņot ar mūsdienu prasībām.

Par tiesībām veikt jauna teritorijas plānojuma izstrādi vēl notiks iepirkuma procedūra, savukārt iedzīvotāji un citas mērķa grupas – uzņēmēji, zemes īpašnieki, nevalstiskās organizācijas, mediju pārstāvji u.c.  jau tagad ir aicināti izteikties par dažādām plānojuma sadaļām un iesniegt savus priekšlikumus par pilsētas teritorijas izmantošanu. 

Jaunajā plānojumā tiks apskatītas šādas sadaļas:

1.Transports (ielu tīkls, auto novietnes, dzelzceļš, sabiedriskais transports, velotransports, gājēji u.c.);

2. Liepājas osta (ostas izvietojums pilsētā, atļautā izmantošana u.c.);

3. Uzņēmējdarbība, ražošana (esošās un plānotās teritorijas uzņēmējdarbības veikšanai u.c.);

4. Pakalpojumi (tirdzniecība, tūrisms, izglītības iestāžu izvietojums, veselības aprūpes iestāžu izvietojums u.c.);

5. Dzīvojamā apbūve (savrupmājas, mazstāvu apbūve, daudzstāvu apbūve u.c.);

6. Kultūras mantojums (pilsētas vēsturiskais centrs, militārais, industriālais un infrastruktūras mantojums);

7. Vides aizsardzība un zaļo teritoriju attīstība (parki, skvēri, pludmales teritorijas dabas liegumi u.c.);

8. Inženierkomunikācijas (ūdens apgāde, siltumapgāde, gāzes apgāde, sakaru komunikācijas u.c.);

9. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Jaunais plānojums veidos pilsētas turpmākās attīstības ietvaru ilgtermiņa perspektīvā – turpmākajiem 12 gadiem. 

Pašlaik spēkā esošais Liepājas pilsētas teritorijas plānojums ir spēkā no 1996. gada. 2008. gadā veikts esošā plānojuma izvērtējums, kurā ir sniegtas rekomendācijas par jauna teritorijas plānojuma izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem.  Jauna Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde (2010. – 2022. gadam) ir uzsākta ar Liepājas pilsētas Domes 2009. gada 14. maija lēmumu Nr.195

Plānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt pilsētas ilgtspējīgu attīstību, konkurētspēju un integrāciju Eiropā, sekmēt daudzveidīgu tautsaimniecisko attīstību, radot veselīgu un labvēlīgu darba un dzīves vidi visiem Liepājas iedzīvotājiem. 

Ar sabiedrisko apspriešanu saistītie materiāli apskatāmi:   

1. Liepājas pilsētas Domes ēkas 1. stāva vestibilā Rožu ielā 6;

2. Namu pārvaldē SIA „Vecliepāja” Tukuma ielā 1A;

3. Namu pārvaldē SIA „Jaunliepāja” Siļķu ielā 7;

4. Namu pārvaldē SIA „Karosta” Imantas ielā 3;

5. SIA „Karosta” Tosmares klientu apkalpošanas centrā Mežmalas ielā 5;

6. Zaļās birzs bibliotēkā Talsu ielā 37; 

Speciālistu konsultācijas un informācija saņemama:

1. Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, trešdienās no 8.30-17.00

2. Namu pārvaldē SIA „Karosta” - 27.jūlijā. no plkst. 16.00 -18.00

3. Namu pārvaldē SIA „Jaunliepāja” - 29.jūlijā no plkst. 16.00 -18.00

4. Namu pārvaldē SIA „Vecliepāja” - 11.augustā no plkst. 16.00 -18.00

5. Tosmares klientu apkalpošanas centrā - 18.augustā no plkst. 16.00 -18.00

6. Zaļās birzs bibliotēkā - 20.augustā no plkst. 16.00 -18.00 

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā Liepājas pilsētas Būvvalde sadarbībā ar Liepājas Novada fondu organizēs arī iedzīvotāju diskusijas pilsētas mikrorajonos, lai uzklausītu un apkopotu mikrorajonu iedzīvotāju priekšlikumus jaunā teritorijas plānojuma izstrādei. 

Diskusiju laiki un norises vietas:

1. Dienvidrietumu rajons, 28. jūlijs plkst. 17.30 Liepājas 2. vidusskola, Liedaga ielā 5;

2. Ezerkrasts, 30. jūlijs plkst. 17.30, Liepājas neredzīgo biedrība, Ganību ielā 197/205;

3. Centra rajonā, 4. augusts plkst. 17.30, Domes zālē (2.stāvā);

4. Ziemeļu priekšpilsēta, 5. augusts plkst. 17.30, Liepājas 7. viduskola, Celmu ielā 6;

5. Jaunliepāja, 6. augusts plkst. 17.30, biedrības “Apmācības projekti” telpās, T. Breikša ielā 45 (2.stāvā);

6. Karosta/Tosmare, 25. augusts plkst. 17.30, Imantas ielā 7;

7. Zaļā birzs/Jaunā pasaule, 27. augusts plkst. 17.30, Zaļās birzs bibliotēka, Talsu ielā 39.

Kontaktinformācija:

- Liepājas pilsētas Būvvalde, t: 63404725;

- Liepājas novada fonda vadītāja, Aiga Jaunskalže t:26808351 vai www.lnf.lv . 

Jauna plānojuma izstrāde varētu turpināties apmēram divus gadus, taču tas nekavēs uzņēmējdarbību, investīciju apguvi vai jaunu objektu celtniecību. Līdz jauna plānojuma apstiprināšanai spēkā būs pašreizējais Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojums un Liepājas pilsētas Apbūves noteikumi.

  

Ar jaunā teritorijas plānojuma izstrādi saistītie dokumenti:

Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programma 2008. - 2014.gadam(2008.gada 10.aprīļa Domes lēmums Nr.141 "Par Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās programmas 2008.-2014.gadam apstiprināšanu"):

- Esošā situācija (SVID) (pdf 1 228 KB)
-
Liepājas pilsētas attīstības stratēģija 2008. – 2014.gadam (pdf 478 KB)
-
Vides pārskats (pdf 454 KB)
- Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Vides pārskatu (pdf 2 330 KB)
-
Uzraudzības rādītāju sistēma (pdf 393 KB)

 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izvērtējums (pdf. 9,5Mb)

 

Liepājas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmums Nr.195 par pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (pdf.0.11Mb)

 

Darba uzdevums Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei 2010.-2022.gadam (pdf.0.5Mb)  

   

Esošais zemes lietojumu plāns (pdf 6.3Mb)  

 

Apbūves noteikumi (pdf 0.7Mb)

 

Aptaujas anketa (pdf 0.1Mb)