Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ezeri Nākotnei” (LLIV-326)
Iesniedzējs
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Kontaktpersona
Dace Liepniece, tālr. 6 3404745, e-pasts: dace.liepniece@dome.liepaja.lv
Partneri
Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte
Mērķi un uzdevumi
        

Projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā.

Ieviešot šo projektu tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Liepājas pašvaldības aktivitātes projektā:
 • Ezera piekrastes pļavas biotopa atjaunošana 8.5 ha platībā, izcērtot krūmus, kokus un nopļaujot pļavu visā platībā.
 • Sabiedrisko zivju aizsardzības inspektoru apmācība 2 dienas.
 • Sabiedrības informēšana.

 Projekta kopīgās aktivitātes:
 • pieredzes apmaiņas semināri;
 • ceļojošā foto izstāde visu partneru sabiedriskās ēkās;
 • ezeru sabiedriskā monitoringa veicēju apmācības;
 • licencētās makšķerēšanas uzskaites programmas izstrāde

Projekta rezultāti:

Liepājas pilsētas aktivitātes
:

 • Atjaunots pļavas biotops 8,5 ha platībā
 • Apmācīti 30 sabiedriskie inspektori 
 • Labiekārtota atpūtas vieta Lauku ielā 61, nobruģējot 53,80 kvadrātmetru lielu laukumu, uzstādot piecas velonovietnes, vienu soliņu un atkritumu urnu

Kopīgās aktivitātes:

 • Ceļojošā izstāde Liepājā  no 2013.gada 9.aprīļa līdz 8. maijam
 • Izstrādātas Vadlīnijas sabiedriskā ezeru monitoringa veikšanai 
 • Izstrādātas informatīvas informācijas lapas par projekta aktivitātēm

 AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2014. gada 11. decembris

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir skaidrs, ka ezers tā ir vērtība un bagātība – tas ir gan zivju resurss, gan dažādu ūdensaugu, dzīvnieku un putnu mājvieta, gan ūdens ieguves vieta, gan arī atpūtas vieta apkārtējiem iedzīvotājiem, bet vai mēs tā īsti zinām, kas ietekmē ezerus un ko tieši varam darīt, lai uzlabotu tā kvalitāti un saglabātu šo resursu arī nākamajām paaudzēm?
 
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros pasūtījis un biedrība „Ūdensaina” izstrādājusi Sabiedrisko ezeru izpētes programmu (SEIP).

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko ezeru izpētes programmu veido 4 apakšprogrammas:

 • Ezera un tā apkārtnes ainava.
 • Ezera krastu aizaugums.
 • Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensaugi un aizaugums ar tiem.
 • Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensdzīvnieki.

VADLĪNIJAS SABIEDRISKĀ EZERU MONITORINGA VEIKŠANAI (.pdf)

Katrai apakšprogrammai izstrādāta metodika ar detalizētu aprakstu par veicamajām darbībām, izpētot konkrētos ezeru rādītājus, kā arī darba lapas, lai ikvienam interesentam būtu iespējams to izdrukāt un strādāt pie ezera uz vietas. Pirmās un otrās apakš-programmas realizācijas gaitā tiek savākta informācija par ezeru aizaugumu ar ūdensaugiem un tā krastu stāvokli šobrīd. Ezera pašreizējo stāvokli raksturojošā informācija tiek salīdzināta ar vēsturisko informāciju. Lai to izdarītu muzejos un ģimenes albumos tiek meklētas senas fotogrāfijas, kurās redzams kāds ezers un tā apkārtne ir izskatījusies agrāk, no tā paša skatu punkta ezers tiek fotografēts un iegūtie attēli salīdzināti ar vēsturiskajiem. Liels palīgs šajā darbā ir interneta portālā „Zudusī Latvija” atrodamā informācija. Izvēlētā ezera apsekojuma laikā iegūto informāciju Sabiedriskās ezeru izpētes programmas dalībnieki var ievadīt interneta vietnē, saņemot par tiem ekspertu slēdzienus, lai būtu iespējams saprast, par kādām tendencēm ezerā liecina tieši konkrētie novērojumi un iegūtie dati. Tādā veidā par atradumiem ir iespējams arī pastāstīt citiem vai arī iepazīties ar citu Programmas dalībnieku veikumu. Savukārt konkrētās pašvaldības darbinieki un teritorijas attīstītāji šo informāciju var izmantot izstrādājot dažāda līmeņa plānošanas dokumentus.

Sabiedrības iesaistīšanās šajā programmāir brīvprātīga, balstīta uz rūpēm par savu apkārtējo vidi un vēlmi to saglabāt un aizsargāt. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar tā pieaicinātajiem ekspertiem nodrošinājis metodisko materiālu izstrādi, dalībnieku praktisko apmācību četros semināros, mājas lapas izstrādi un ar to saistīto datu bāzu uzturēšanu.
 
Jau iepriekš sniegta informācija, ka projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Ieviešot šo projektu tiek attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.Informācija ievietota 2014. gada 4. augustā 
  
 
Noslēdzies projekts „Ezeri nākotnei”

Labiekārtojot teritoriju Lauku ielā 61, pie laipas, kas ved uz putnu novērošanas torni Liepājas ezerā, pagājušajā nedēļā noslēdzies projekts „Ezeri nākotnei”. Projekts ilga no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 31. jūlijam.

„Dabas aizsardzības pārvaldes pagājušajā gadā izbūvētais putnu novērošanas tornis Lauku ielas galā kļuvis par liepājnieku un pilsētas viesu iecienītu apskates objektu. Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, esam labiekārtojuši arī teritoriju pie laipas, izveidojot velosipēdu novietnes, soliņu un atkritumu urnu, lai atpūtu pie ezera gan kājāmgājējiem, gan velosipēdistiem padarītu daudz patīkamāku un ērtāku,” uzsver Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Projekta „Ezeri nākotnei” ietvaros Liepājas pilsētas pašvaldība īstenoja vairākas aktivitātes. Atjaunots pļavas biotops 8,5 ha platībā, nopļaujot ezerkrasta pļavu no E. Tisē ielas līdz Airītes ielai, kā arī izcērtot kokus un krūmus. Darbus veica SIA "Eko Koks". Šobrīd pļavas pļaušana, izmantojot tikai pašvaldības finansējumu, norit atkārtoti, tādejādi nodrošinot projekta sasniegto mērķu ilgtspēju. Darbus veic pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”.

Projekta ietvaros organizēts arī sabiedrisko vides inspektoru bezmaksas apmācību seminārs „Zivju resursu aizsardzības administratīvi tiesiskie un praktiskie aspekti”, kurā piedalījās 30 dalībnieki, apgūstot gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas zivju resursu aizsardzībā.

Projekts nodrošināja arī iespēju izveidot ceļojošu foto izstādi par visām projekta īstenošanas vietām. Izstāde bija apskatāma Liepājas domes foajē.

Nobruģējot 53,80 kvadrātmetru lielu laukumu, uzstādot piecas velonovietnes, soliņu un atkritumu urnu kā pēdējā no projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm ir teritorijas Lauku ielā 61 labiekārtošana. Darbus veica SIA „Jaunjoži”.


Projekta „Ezeri nākotnei” Liepājai atvēlētais budžets ir 15 795,32 EUR, no kuriem 85% jeb 13 426,02 EUR finansē Eiropas Savienība un 2369,30 EUR Liepājas pašvaldība. Projektā kopumā bija iesaistījušies 12 partneri no Latvijas un Lietuvas ¬– projekta vadošais partneris ir Kurzemes Plānošanas reģions, bet projektā aktīvi darbojās septiņi partneri no Latvijas – Liepājas pašvaldība, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī četri partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.Informācija ievietota 2013. gada 15. aprīlī

Domē apskatāma fotogrāfiju izstāde „Ezeri nākotnei”

No 2013. gada  9.aprīļa līdz  8.maijam Liepājas pilsētas domes telpās  Rožu ielā 6, darba dienās no plkst. 09:00-16:00 apskatāma ceļojošā foto izstrāde „Ezeri nākotnei”.

Izstāde tapusi Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadiem līdzfinansētā projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros.
 
Izstādē „Ezeri nākotnei” fotogrāfijās redzami projektā iesaistīto pārrobežu (Kurzemes un Ziemeļlietuvas) teritoriju ezeri, kā, piemēram, Liepājas, Saldus, Durbes, Sasmakas, Engures u.c. ezeri Kurzemē un Plateļu, Gillius, Kirkilai u.c. ezeri Lietuvā.

Izstādes mērķis ir stāstīt plašākai publikai par to, cik nozīmīga loma ir ezeru ilgtspējīgai apsaimniekošanai un attīstībai, kā arī parādīt, ka tepat mums līdzās ir daile, kuru mums visiem nepieciešams sargāt un saudzēt.

Fotogrāfiju autori ir projekta partneru teritoriju iedzīvotāji – gan amatieri, gan profesionāli fotogrāfi. Izstāde visu projekta ieviešanas laiku (līdz 2014.gada janvāra beigām) ceļos no viena projekta partnera pie nākamā, bet pēc projekta ieviešanas beigām atgriezīsies pie projekta vadošā partnera – Kurzemes Plānošanas reģiona.
 
Kā jau iepriekš ziņots, projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Mērķa sasniegšanai projektā bez plānošanas reģiona iesaistījušies vēl 7 partneri no Latvijas (Kurzemes) un četri partneri no Lietuvas: vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, partneri no Latvijas – Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.
 
Ieviešot šo projektu tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05 (EUR 1 012 554,14), Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – LVL 604 879,59 (EUR 860 671,02), t.i. 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.Informācija ievietota 2013. gada 9. aprīlī
 
 
 Liepājā notika sabiedrisko vides inspektoru statusa pretendentu teorētiskās un praktiskās apmācības „Zivju resursu aizsardzības administratīvi tiesiskie un praktiskie aspekti”

Sabiedrisko inspektoru apmācībās Liepājā piedalās 30 dalībnieki (FOTO galerija
 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ezeri nākotnei” (LLIV-326) ietvaros šā gada 6. un 7. aprīlī Liepājā notika sabiedrisko vides inspektoru statusa pretendentu teorētiskās un praktiskās apmācības „Zivju resursu aizsardzības administratīvi tiesiskie un praktiskie aspekti”. Semināra dalībniekus apmācīja pieredzējuši praktiķi Modris Žeivots un Jānis Balodis.

Semināra mērķis: apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai nokārtotu pārbaudījumu un kļūtu par Valsts vides dienesta pilnvaroto personu – sabiedrisko vides inspektoru, kurš uz sabiedriskiem pamatiem palīdzētu uzraudzīt un kontrolēt makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanu gan Liepājai tuvējās ūdenstilpēs, gan citās Kurzemes ūdenstilpēs.

Apmācību semināra pirmajā dienā 30 dalībnieki iepazinās ar tiesiskajiem aspektiem (īsu tiesību normu izklāstu, administratīvā pārkāpuma jēdzienu, procesuāliem termiņiem, sabiedriskā vides inspektora statusu, tiesībām un pienākumiem u.c.), kā arī praktiskajiem aspektiem (administratīvā aizturēšana, personas un mantu apskate, pierādījumu izņemšana, administratīvā pārkāpuma protokols un tā noformēšanas kārtība u.c.).

Apmācību otrajā dienā semināra dalībnieki devās dabā uz Bārtas upi, kur četrās darba grupās lektoru un Valsts vides dienesta inspektoru vadībā strādāja pie notikuma vietas un pārkāpuma izdarīšanas priekšmeta apskates, kā arī veica pārrunas ar makšķerniekiem un sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.

Semināra dalībnieki bija no Liepājas pilsētas, Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas, Durbes un Saldus novada.


Uzziņai:
Projekts „Ezeri nākotnei” tiek līdzfinansēts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05 (EUR 1 012 554,14), Latvijas–Lietuvas programmas līdzfinansējums ir LVL 604 879,59 (EUR 860 671,02), t.i. 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Savukārt projekta vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes Plānošanas reģions, bet projektā aktīvi darbojas septiņi partneri no Latvijas (Kurzemes) – Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī četri partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā.
 
Ieviešot šo projektu tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās ezeru ilgtspējīgā apsaimniekošanā, nodrošinot apmācības un informācijas pieejamību.
 


 
Informācija ievietota 2013. gada 25. martā
 
 Kurzemes reģiona iedzīvotājus aicina pieteikties vides inspektoru apmācībām

2013. gada 6. un 7. aprīlī Liepājā tiks organizētas sabiedrisko vides inspektoru bezmaksas teorētiskās un praktiskās apmācības „Zivju resursu aizsardzības administratīvi tiesiskie un praktiskie aspekti”, kurās aicināti pieteikties iedzīvotāji no Kurzemes reģiona.

Bezmaksas apmācībām interesenti var pieteikties līdz 2013. gada 2. aprīlim, rakstot uz e-pastu dace.liepniece@dome.liepaja.lv vai zvanot pa tālruni 63404745. Apmācību norises vietas adrese un darba kārtība tiks precizēta un nosūtīta apmācību semināra pretendentiem.

Semināra mērķis ir apgūt zināšanas un nokārtot pārbaudījumu, lai kļūtu par Valsts vides dienesta pilnvaroto personu – sabiedrisko vides inspektoru, kurš palīdzētu uzraudzīt un kontrolēt makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas noteikumu ievērošanu gan Liepājas, gan citās Kurzemes ūdenstilpēs.
 
Apmācību pirmajā dienā paredzēts dalībniekus iepazīstināt ar tiesiskajiem aspektiem (īss tiesību normu izklāsts, administratīvā pārkāpuma jēdziens, procesuālie termiņi, sabiedriskā vides inspektora statuss, tiesības un pienākumi u.c.), kā arī praktiskajiem aspektiem (administratīvā aizturēšana, personas un mantu apskate, pierādījumu izņemšana, administratīvā pārkāpuma protokols un tā noformēšanas kārtība u.c.). Savukārt apmācību otrajā dienā plānots izbraukums dabā, darbs grupās pieredzējušu darbinieku vadībā, notikuma vietas un pārkāpuma izdarīšanas priekšmeta apskate, administratīvā pārkāpuma protokola rakstīšana.

Apmācību semināra lektori būs pieredzējušie praktiķi Modris Žeivots un Jānis Balodis.

Apmācības tiek realizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ezeri nākotnei” (LLIV-325) ietvaros. Projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā.

Ieviešot šo projektu tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās ezeru ilgtspējīgā apsaimniekošanā, nodrošinot apmācības un informācijas pieejamību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes Plānošanas reģions, bet projektā aktīvi darbojas septiņi partneri no Latvijas – Liepājas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī četri partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.

Projekts „Ezeri nākotnei” tiek līdzfinansēts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadiem. Projekta kopējās izmaksas – LVL 711 623,05. Latvijas – Lietuvas programmas līdzfinansējums ir LVL 604 879,59, t.i. 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.


 
Informācija ievietota 2012. gada 31. oktobris
 
Noslēgušies Liepājas ezera piekrastes sakopšanas darbi

Oktobra pēdējās dienās noslēdzies Liepājas ezera piekrastes daļas sakopšanas pirmais posms. Darbi veikti projekta "Ezeri nākotnei" ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējumu.

Apmēram četru hektāru lielā platībā tika izcirsti koki un krūmi, nopļauta pāraugusī zāle, kā arī savākti sadzīves atkritumi. Darbu otrais posms turpināsies nākamā gada rudenī. Kopumā abos posmos no E. Tisē ielas līdz Airītes ielai tiks atjaunots pļavas biotops aptuveni 8,6 ha platībā. Darbus veica SIA "Eko Koks".

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas līdzfinansētā projekta "Ezeri nākotnei" īstenošana nodrošinās Liepājas ezera piekrastes pļavas biotopa atjaunošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta "Ezeri nākotnei" Liepājai atvēlētais budžets ir EUR 15 795,32, no kuriem 85% jeb EUR 13 426,02 finansēs Eiropas Savienība un EUR 2369,30 Liepājas pašvaldība. Projektā kopumā iesaistījušies 12 partneri no Latvijas un Lietuvas.

Citas aktivitātes, kas vēl tiks veiktas projekta ietvaros ir sabiedrisko inspektoru apmācība, licencētās makšķerēšanas uzskaites datorprogrammas izstrāde, foto izstāde par visām projekta īstenošanas vietām u.c.


 
Informācija ievietota 2012. gada 5. septembrī

Uzsākta Liepājas ezera piekrastes sakopšana

Ceturtdien, 6. septembrī, projekta “Ezeri nākotnei” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas līdzfinansējumu, tika uzsākta Liepājas ezera piekrastes daļas sakopšana, kā rezultātā tiks atjaunots pļavas biotops.

Kopumā divos etapos - 2012. gada rudenī un 2013. gada rudenī – Liepājas ezera piekrastē tiks nopļauta zāle, izcirsti krūmi un koki, kā arī savākti atkritumi aptuveni 8,6 ha platībā no E. Tisē ielas līdz Airītes ielai. Darbus veic SIA “Eko Koks” un šobrīd tie notiek teritorijā iepretim E. Tisē ielas dzīvojamajām mājām.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas līdzfinansētā projekta „Ezeri nākotnei” īstenošana nodrošinās Liepājas ezera piekrastes pļavas biotopa atjaunošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta „Ezeri nākotnei” Liepājai atvēlētais budžets sastāda 15795,32 eiro, no kuriem 85% jeb 13426,02 eiro finansēs Eiropas Savienība un 2369,30 eiro Liepājas pašvaldība. Projektā pavisam ir iesaistījušies12 partneri no Latvijas un Lietuvas.

Citas aktivitātes, kas vēl tiks veiktas projekta ietvaros, ir sabiedrisko inspektoru apmācība, licencētās makšķerēšanas uzskaites datorprogrammas izstrāde, foto izstāde par visām projekta īstenošanas vietām u.c.


Evita Enģele,
sabiedrisko attiecību speciāliste
E.: evita.engele@dome.liepaja.lv
Finansējums
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05 (EUR 1 012 554,14), Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – LVL 604 879,59 (EUR 860 671,02), t.i. 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt projekta vadošais partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.
Joma
Jaukts
Statuss
Pabeigts