Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana 2013. gadā
Kontaktpersona
Aivars Kaņka, tālrunis: 6 34 04717
Mērķi un uzdevumi
Liepājas pilsētas Dome 2012. gada 20. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.29 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Jaunie saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:
 • 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
 • 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus),
 • 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 65% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai),
 • 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem un dzīvokļu īpašnieku kopība mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai un savākti vairāk kā puse no mājas iedzīvotāju parakstiem.

Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Šādā gadījumā līdzfinansējuma apmērs tiek palielināts par 10 %.

Tāpat līdzfinansējums par 10 % tiek palielināts, ja projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis dažādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.


Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas domē, 151. telpā.


AKTUALITĀTES
 
 
Līdzfinansējumu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai Liepājā saņems 20 projekti

2013. gada 18. jūnijā, izvērtējot iesniegtos projekta pieteikumus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, domes izveidotā komisija lēmusi līdzfinansējumu 284 887 Ls apmērā piešķirt 20 projektiem. Kopā domē tika iesniegti 28 projekta pieteikumi.

Atbalstītie projekti paredz ietvju un autostāvlaukumu izbūvi, pagalmu labiekārtošanu un apzaļumošanu, apgaismojuma izbūvi, bērnu rotaļlaukumu izbūvi u.c.

Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un tā piešķiršanas kārtības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai iesniegto projektu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Tīdens stāsta, ka biedrību aktivitāte bijusi liela, kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums sasniedza 421 726 Ls. No 28 iesniegtajiem projektiem pieci noraidīti, jo neatbilda saistošo noteikumu prasībām, bet trīs – nepietiekama līdzfinansējuma dēļ.

Visi projekta iesniedzēji tuvākajā laikā saņems vēstules, kurās tiks informēti par rezultātiem, bet jau šobrīd ar tiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā Pašvaldība–Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana . Visi tie projektu iesniedzēji, kuri saņems apstiprinājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, būs aicināti ierasties pašvaldībā, lai slēgtu līgumu.

Kā ziņots iepriekš, šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma, bet ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi, pašvaldība arī turpmāk plāno piešķirt līdzfinansējumu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai. „Projektu pieteicējiem, kuriem šajā kārtā nav izdevies iegūt pašvaldības līdzfinansējumu, tāda iespēja būs nākamajā kārtā. Kad varētu norisināties šīs programmas nākamā kārta būs atkarīgs no pašvaldības budžeta iespējām,” uzsver komisijas priekšsēdētājs M. Tīdens.
 
Liepājas pilsētas Dome 2012. gada 20. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.29 „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” Saistošie noteikumi paredzēja līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 • 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
 • 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 80% līdz 90% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus),
 • 75% līdz 85% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 65% līdz 75% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai),
 • 50% līdz 60% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Augstāku atbalstu (līdz 10%) projektu konkursā varēja saņemt ja projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kā arī ja projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.


Projektu iesniegumi, kas izturējuši atbilstības pārbaudi uz līdzfinansējuma saņemšanu pretendēja šādā secībā:
 • Priekšroku dot projekta iesniegumam, kuru iesniedzis projekta iesniedzējs, kas ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kā arī ja projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus;
 • Priekšroku dod projekta iesniegumam, kas pašvaldībā iesniegts agrāk.

Projekta mērķis ir labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošināt vides pieejamību.


Evita Enģele, sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob.: 25982269
Tālr.: 63404743
E-pasts: evita.engele@dome.liepaja.lv

Informācija ievietota 2013. gada 18. jūnijā

 
Liepājas dome izsludina pieteikšanos mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2013. gada 27. maijs.

Iesnieguma veidlapa

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas domē, 151. telpā.

Projekta iesniegumu papīra formā jāiesniedz Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401) līdz 2013. gada 27. maijam (ieskaitot).

Pirms projekta iesniegšanas, plānoto izmaksu aprēķins (tāme) jāsaskaņo ar SIA „Komunālā pārvalde” (Uliha ielā 44) ceļu nozares vadītāju Mārtiņu Jākobsonu (mob.tālr. 26162882, e-pasts: martinsj@e-liepaja.lv).

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv vai darba dienās Liepājas pilsētas Domē 151. telpā.

Zemesgabali tiks labiekārtoti pēc Būvvaldē iesniegtas un saskaņotas labiekārtojuma skices vai projekta. Šādā veidā paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabot vides pieejamību, pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, risināt zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.tml.


Informācija ievietota 2013. gada 22. februārī
Finansējums
Programmas īstenošanai 2013. gada pašvaldības budžetā paredzēti 127 500 lati. Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.
Joma
Ieguldījumi infrastruktūrā
Statuss
Pabeigts