Meklēt Liepājas kartē

Pašvaldība - Projekti - Visu Liepājas projektu saraksts

Visu Liepājas projektu saraksts


Ne izvēloties nevienu no parametriem tiek atlasīti visi projekti.

Projekta nosaukums
Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana 2014. gadā
Kontaktpersona
Aivars Kaņka, tālrunis: 6 34 04717
Mērķi un uzdevumi
 
Liepājas dome arī 2014. gadā izsludina pieteikšanos mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.  
 
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2014.gada 15.aprīlis.

Projekta iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai teritoriju labiekārtošanai (informācija uz 02.12.2014.)


Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

 • 100% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām, ja būvuzraudzību veic pašvaldības izvēlēts būvuzraugs,
 • 90% apmērā no apgaismojuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 80% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus),
 • 75% apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām,
 • 65% apmērā no citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai),
 • 50% apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kv.m (viens tūkstotis kvadrātmetru) vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 800 kv.m (astoņi simti kvadrātmetru) un kuras ir ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas".
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, Pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā.

Līdzfinansējuma apmēru, izņemot noteikumu 27.2. un 27.6.apakšpunktā noteikto līdzfinansējuma apmēru, palielina par 10% (desmit procenti), ja:

 • projekta iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu" vai Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām”;
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APJOMU UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS";
 • projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis visu mājas ārējo sienu un visu norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšanu un visu ārdurvju bloku un visu logu bloku atjaunošanu vai nomaiņu koplietošanas telpās, nepretendējot uz valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;
 • projekta iesniedzēja pieteiktā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir piedalījusies un ieguvusi titulu "Sakoptākais nams" Liepājas pilsētas pašvaldības rīkotajā ikgadējā konkursā "Liepāja pucējas".

Projekta iesnieguma veidlapa

Pirms projekta iesniegšanas, plānoto izmaksu aprēķins (tāme sk. ŠEIT) jāsaskaņo ar SIA „Komunālā pārvalde” (Uliha ielā 44) ceļu nozares vadītāju Mārtiņu Jākobsonu (mob.tālr. 26162882, e-pasts: martinsj@e-liepaja.lv).
 

Projekta iesniegumu papīra formā jāiesniedz Liepājas pilsētas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401) līdz 2014. gada 15. aprīlim (ieskaitot).
 
 
Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas domē, 151. telpā.

Informācija ievietota  2014. gada 14. janvārī
Finansējums
Pieejamais līdzfinansējums 2014. gadam – EUR 181416,00.

Šī būs ilgtermiņa programma un turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma.
Joma
Ieguldījumi infrastruktūrā
Statuss
Pabeigts