Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Vides projekti

Vides projekti

 Apstiprināti skolēnu projektu konkursa „Zinis” rezultāti

Lai rosinātu skolu jauniešus mācību procesā izstrādāt noderīgus un izmantojamus pētnieciskos un projektu darbus, Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un uzņēmējiem jau otro gadu organizē projektu konkursu „Zinis”. 

24. novembrī konkursa vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt Raiņa Liepājas 6. vidusskolas 5.b klases skolēnu projektu „Galda spēle vides izglītības veicināšanai – Koka liepiņa “Atrodi mežu Liepājas pilsētā”” un J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas 5.c klases skolēnu projektu „Ekoloģiskais Twisteris”. Katrs projekts saņems atbalstu 90,00 EUR apmērā. Ar veicināšanas prēmiju tika atbalstīts Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 8. klases skolēnu projekta darbs „Pa jūgendstila arhitektūras pēdām Liepājā”.

Abi projekti paredz, ka līdz 2016. gada martam skolēni kopā ar skolotājiem un vecākiem būs izveidojuši vides izglītības spēles, kuras būs izmantojamas gan ārpusstundu nodarbībās, gan dažādu mācību priekšmetu stundās. Projekta noslēgumā skolēni organizēs prezentācijas pasākumu, kurā ar izstrādātajām spēlēm būs iespēja iepazīties arī citu skolu audzēkņiem.

 Projektu konkursa nozīmi vides izglītībā atzinīgi novērtēja SIA Liepājas RAS pārstāvis Viktors Birze, kurš atzīmēja, ka gan jaunās spēles, gan pagājušajā gadā izstrādātā spēle par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu būs nozīmīgs ieguldījums vides nodarbību kvalitātes un daudzveidības nodrošināšanā. Jau otro gadu projektu konkursu atbalsta SIA Eko Kurzeme tādējādi veicinot  ilgtspējīgas attīstības principu popularizēšanu sabiedrībā.

Analizējot projektu konkursa rezultātus, Liepājas Tūrisma informācijas biroja vadītāja Zane Gaile atzīmēja, ka būtu lietderīgi un vērtīgi iesaistīt skolēnus dažādu atraktīvu un interaktīvu vizuālo materiālu izstrādē par Liepāju, kā arī aicināt piedalīties konkursā apkārtējo novadu skolēnus un jauniešus.

Pagājušajā gadā projektu konkursa ZINIS ietvaros DALP5. vidusskolas audzēkne izveidoja vides izglītības spēli par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, bet Raiņa 6. vidusskolas 7. klases skolēni uzstādīja pašu izgatavoto saules bateriju un vēja ģeneratoru.


Aiga Jaunskalže
Liepājas Novada fonda Valdes priekšsēdētāja
Mob.: 26808351
www.lnf.lv
 
Informācija ievietota 2015. gada 26. novembrī

 

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”  jeb „Riverway” (EU43385)

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Programmas teritorijā:
  • iztīrot upju gultnes un krastus un izveidojot laivu piestātnes un atpūtas vietas,
  • pilnveidojot ar ūdenstūrismu saistītos tūrisma produktus, izmantojot pieejamos ūdens resursus, 
  • izveidojot jaunus ūdenstūrisma produktus dažādām mērķa grupām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Somijā, kas būtu balstīti uz dažādu valstu iedzīvotāju vēlmēm, 
  • popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvā tūrisma sastāvdaļu  Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Somijā, lai paaugstinātu tūristu skaitu Programmas teritorijā. 
Plānotie projekta rezultāti:
  • Esošā piedāvājuma un aktīvā tūrisma potenciāla saistībā ar ūdens resursiem novērtējums;
  • Uzlabota sadarbība un pieredzes apmaiņa starp iesaistītajām pusēm – pašvaldībām, tūrisma uzņēmējiem, tūrisma organizācijām; 
  • Veicināta ūdenstūrisma uzņēmēju zināšanu apmaiņa (pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības un sadarbības pasākumi); 
  • Radītas vismaz 15 jaunas ūdenstūrisma produktu idejas (t.sk., Rīgas reģionā vismaz 5); 
  • Uzlabota ūdens resursu pieejamība, pilnveidojot infrastruktūru pie upēm, ezeriem un jūras – atpūtas vietas un laivu piestātnes, kā arī izstrādātas jaunas kartes un citi informatīvie materiāli; 
  • Popularizētas ūdenstūrisma attīstības iespējas Programmas teritorijā vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemju tūristiem, tādējādi palielinot tūristu skaitu. 

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit

 


        

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ezeri Nākotnei” (LLIV-326)

Projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Mērķa sasniegšanai projektā bez plānošanas reģiona iesaistījušies vēl 7 partneri no Latvijas (Kurzemes) un četri partneri no Lietuvas: vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, partneri no Latvijas – Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kā arī partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.
 
Ieviešot šo projektu tiks attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit