Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

 • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Sabiedrība - NVO Liepājā - NVO aktualitātes

NVO aktualitātes

 
Liepājā notiks seminārs par sociālo uzņēmējdarbību

Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju 1. februārī organizēs informatīvu semināru “Sociālā uzņēmējdarbība: sociālais uzņēmums”. Uz semināru tiek aicinātas nevalstiskās organizācijas un citi interesenti.

Seminārā piedalīsies lektori no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, Liepājas biznesa inkubatora, Finanšu institūcijas ALTUM, kā arī sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki. Lektori pastāstīs par svarīgāko uzņēmējdarbības likumā, par atbalsta programmām un par to, kā dibināt un vadīt sociālo uzņēmumu.

Viena no nevalstisko organizāciju iespējām nodrošināt un attīstīt savu pamatdarbību ir piesaistīt līdzekļus, veicot saimniecisko darbību. Sociālais uzņēmums var būt viens no šādiem instrumentiem. Seminārā tiks akcentētas praktiskas darbības un pieredze veiksmīgai sociālajai uzņēmējdarbībai.
 
 
Seminārs notiks 2018. gada 1. februārī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas lielajā zālē, Rožu ielā 6, pulksten 15.00.

Semināram pieteikties var līdz 30. janvārim aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu vai arī, rakstot uz e pasta adresi nvo@liepaja.lv.
 
Papildu informācija:
Brigita Dreiže
sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 63 404 721
E.: nvo@liepaja.lv 
 
Informācija ievietota 2018. gada 18. janvārī 
NVO aicinātas piedalīties sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursā
 
Lai atbalstītu Liepājas nevalstisko organizāciju (NVO) sniegtos pakalpojumus un pasākumus sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Konkursa pieejamais līdzfinansējums ir 80 000 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
 • paredz sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā un atbilst konkursa mērķiem;
 • īsteno sociālās iekļaušanas programmas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • uzlabo sociālā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • paredz sniegt pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgos projekta īstenošanai;
 • īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā, kā arī to juridiskā adrese Liepājas pilsētā reģistrēta ne mazāk par diviem gadiem.

Projektus jāiesniedz līdz šī gada 9. februārim plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī tos jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi nvo@liepaja.lv.

Sociālās iekļaušanas veicināšanas līdzfinansēšanas 2018. gada konkursa dokumentāciju iespējams lejuplādēt šeit:


Papildus informācija:
Brigita Dreiže
sabiedrības pārvaldes speciāliste
T.: 63 404 721
E.: nvo@liepaja.lv

Informācija atjaunota 2018. gada 15. janvārī


Tiek aktualizēts Liepājas aktīvo NVO saraksts

Lai atjaunotu Liepājas aktīvo Nevalstisko organizāciju (NVO)  sarakstu Liepājas domes mājas lapā, Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa aicina aizpildīt  jaunizveidotu anketu.

Turpmāk interneta vietnē www.liepaja.lv  tiks ievietota informācija tikai par tām organizācijām, kuras to pašas būs atsūtījušas, aizpildot anketu, kas pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImn9ZAHMuUHYMjSkKaiB38m6WpJ0zp0oEoTtp1CwOIvalcQ/viewform
 
Biedrības un nodibinājumi anketā tiek klasificēti (noteiktas prioritārās jomas) saskaņā ar MK 01.01.2016. noteikumiem Nr. 779:
 
 • Darba devēju organizācijas, arodbiedrības, profesionālās biedrības un nodibinājumi (Darba devēju organizācija, Darba devēju organizāciju apvienība, Profesionālā biedrība vai nodibinājums, Arodbiedrība);

 • Kultūra un atpūta (Vizuālā māksla, Dizains, Arhitektūra un restaurācija, Vēsture un humanitārās zinātnes, Mūzika, deja, teātris, Mūzikas, dejas un teātra atbalsts, Tautas māksla un nemateriālais mantojums (Ietver arī mazākumtautību kultūras biedrības un nodibinājumus), Muzeji, Cita izklaides un atpūtas darbība, Cita kultūras darbība);

 • Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija (Radiostacija, TV kanāls, Grāmatu izdošana, Žurnālu izdošana, Laikrakstu izdošana, Izziņu katalogu izdošana, Filmu producēšana, Bibliotēku darbība);

 • Pētniecība un izglītība (Sociālās zinātnes, socioloģiskā un politikas pētniecība, Medicīniskā pētniecība, Zinātne un tehnoloģijas, Izglītība);

 • Veselība (Sabiedrības veselība un veselības izglītība, Rehabilitācija, Cita ar veselību saistīta darbība);

 • Sociālā atbalsta pasākumi personām (Nodarbinātības veicināšana, Sociālā aizsardzība, Dzimumu līdztiesība, Atbalsts ģimenēm un bērniem);

 • Vides un dzīvnieku aizsardzība (Vides aizsardzība. Piesārņojuma samazināšana un kontrole, Dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, Dabas aizsardzība, Vides apziņa, Vides sakopšana, Dzīvnieku aizsardzība un labklājība, Veterinārie pakalpojumi);

 • Attīstība un mājokļu apgāde (Kopienas un apkaimes attīstība, Ekonomiskā attīstība, Mājokļu apsaimniekošana);

 • Tiesiskums un interešu aizstāvība (Pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība, Interešu aizstāvības organizāciju darbība, Juridiskā palīdzība, Patērētāju tiesību aizsardzība, Noziegumu profilakse, Atbalsts noziegumu upuriem, Likumpārkāpēju rehabilitācija);

 • Filantropijas starpniecība un brīvprātīgā darba veicināšana (Filantropijas starpniecība, Brīvprātīgā darba veicināšana);

 • Jaunatnes biedrība vai nodibinājums;

 • Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas;

 • Sporta biedrības un nodibinājumi (Sporta apvienība un sporta federācija, Sporta klubs, Sporta centrs, Sporta pasākumu organizēšana, Sporta atbalsts, Sporta izglītība);

 • Starptautiskās aktivitātes (Kultūras apmaiņa, Attīstības sadarbība, Starptautiska katastrofu seku likvidēšana un palīdzība, Starptautiska palīdzības līdzekļu nodrošināšana katastrofās cietušām valstīm, Starptautiskās cilvēktiesības un miera uzturēšana);

 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums.

Ja kādas organizācijas apraksta daļa būs garāka par anketā norādīto limitu, tiks publicēti pirmie 150 vārdi. Ja tiks norādītas vairāk par divām darbības jomām, ņemsim vērā tikai pirmās divas atzīmētās.

Organizācijas tiks sagrupētas pēc darbības jomām. Sadaļa "NVO saraksts" ar jaunāko informāciju tiks papildināta vienu reizi mēnesī.


Pēc “Lursoft” datiem uz 23.10.2015. Liepājā ir reģistrētas 973 nevalstiskās organizācijas.


Papildu informācija:
Liepājas pilsētas domes Sabiedrības pārvaldes speciāliste
Brigita Dreiže
M: 29690010
E: brigita.dreize@dome.liepaja.lv

Informācija atjaunota 2016. gada 24.augustā