Meklēt Liepājas kartē

Tīkla kamera

Rožu laukums

Pludmale

TV/Video

  • 18.12.2017.Liepājā pacelts Latvijas dižkarogs vairāk

Attīstības plānošana - ITI projektu iesniegumu atlase - 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķis

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķis

 
 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
 

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: No 2017.gada 28.augusta līdz 2017.gada 29.decembrim
Publicēšanas datums: 2017.gads 25.augusts

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumus (.pdf)
 

1. Projekta iesnieguma veidlapa
  
Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

5. Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

6. Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijaiSpecifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi nr. 323
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”  https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu


Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai


Izglītības un zinātnes ministrijas kā 8.1.2.SAM atbildīgās iestādes tīmekļa vietne: http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020/es-fondi-visparejai-izglitibai