Meklēt Liepājas kartē

Sabiedrība - Vide - Dabas vērtības - Liepājas ezers

Liepājas ezers

Liepājas ezeru apsaimnieko biedrība "Liepājas ezeri", kas dibināta 2004. gada 6. aprīlī. Tā izveidota, lai mērķtiecīgi apsaimniekotu Liepājas ezeru un Tosmares eseru, kā arī, lai piesaistītu iespējamos finanšu līdzekļus.

Darbības uzdevumi:

  • vides un dabas aizsardzības pārraudzība;
  • dabisko sugu un biotopu aizsardzība saskaņā ar dabas aizsardzības plāna un LR normatīvajiem aktiem;
  • licencētās makšķerēšanas un medību organizēšana saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām;
  • zivju resursu atjaunošana;
  • sabiedrības izglītošana un informēšana u.c.

Liepājas ezera dabas vērtības:

Normatīvie akti:


2015. gada 6. septembra Eksperta atzinums par augu sugu un biotopu izpēti dabas lieguma "Liepājas ezers" teritotijā

Kontakti:
Biedrība "Liepājas ezeri"
Adrese: Zvejnieku aleja 11- 5, LV- 3401, Liepāja
Mob.: 29268311
E-pasts: federacija@apollo.lv